งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 054
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุวิมล    พลทิพย์
1. นายอนุภาพ    ดอนเกิด
2 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสวรรยา    ชาติพจน์
1. นางสาววรลักษณ์    กิจจารักษ์
3 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐพร    วันหมัส
1. นางจำเนียร    อร่ามรุณ
4 โรงเรียนคลองเสาธง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายจิรพรรษ    สระอุบล
1. นางสุรีรัตน์    เจริญแสง
5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนาตาลี    พาพิมาย
1. นางสาวดวงชีวัน    วิเศษหอม
6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปัญญภรณ์    ธงไชย
1. นายกิตติ    จันทร์สูตร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................