งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกมลทิพย์    ศรีสมวงศ์
1. นายวุฒิพงษ์    จันทร์ยิ้ม
2 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    ป้องคำสิงห์
1. นางนิลุบล    อ้วนวงษ์
3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวัฒน์    กิระวิทยา
1. นายณัฐวัฒน์    ภัคคะวราพันธุ์
4 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายภาชวิน    เกตุสกุลวงศ์
1. MissPops    Fornal
5 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภาคินี    สะพานแก้ว
1. นางสุนันทา    สุตาวงศ์
6 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายชิษณุพงศ์    มหาสุวรรณ
1. นางสาวศัลศนี    วรรณประเสริฐ
7 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    ถาวรเจริญ
1. นางสาวทิพย์วรินทร    จงประดิษฐ์นันท์
8 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญศิรินทร์    ทิพย์สนเท่ห์
1. นางเพ็ญพรรณ    ทองปอนด์
9 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนกร    พงษ์ภู่
1. นางรััตน์วลี    ไวมงคุณ
10 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์    สุขใน
1. นางสาวเสาวณิต    ฤทธิปราการชัย
11 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเมษ์วดี    สีดา
1. นางสาวสารภี    พุดด้วง
12 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพฤทธิ์    มานอก
1. นางสาวสาลินี    สอนแก้ว
13 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงโอริสา    นาคทิม
1. นางสาวพูลพันธุ์    ด้วงสวัสดิ์
14 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศุภานัน    มาวัชระสกุล
1. นางสาวมัสยา    อนันเต่า
15 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุชานาถ    พงษ์วิจารณ์
1. นางสาวพรรษกร    กันทะลือ
16 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงการานา    อ่ำคุ้ม
1. นางสาวหทัยพร    สุภากิจ
17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงมาริส    เมธามณีโชติ
1. นางสาวสุทธิมา    มิระสิงห์
18 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพัชรพล    อริยกมลเลิศ
1. นางสาววรลักษณ์    เพชรรัตน์
19 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายนภัทร    เหน็งนาค
1. นางสาวสัจจา    ภูนุช
20 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปวิตรา    ชานนท์
1. นางรุ่งทิวา    ภูดิศจุลเศรษฐ์
21 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกนกพล    เกษราช
1. นางสาวยุวดี    ทรงวิรัชธร
22 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกรณพัฒน์    วรการเดชา
1. นางสาวดวงใจ    เพ็ชรงาม
23 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศุภณัฐ    อ้วนศรี
1. นางสาวพิชามญชุ์    แซกรัมย์
24 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนาดุล    ปินใจยะ
1. นางสาววาลิณี    ห้องแซง
25 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุชาดา    ขันป้อง
1. นางสาวผกาวรรณ    จันทร์ศร
26 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายเขตโสภณ    อินอุตอวน
1. นางสาวจิรวรรณ    เจริญศิลป์
27 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนายุทธ    ภู่เทียน
1. นางสาวจิรญาภา    ผิวกลาง
28 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอมลวรรณ    จูสนิท
1. นางสาวพัฒนาภรณ์    คุณพรหม
29 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงโชติกา    โตยิ่ง
1. นายทุ่งทอง    เสนาชัย
30 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริภา    พุทพิทักษ์
1. นางสาวปวีณา    คงโนนกอก
31 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวาสนา    อินทรักษา
1. นางสาวทิพวรรณ    ลิ้มรัตน์
32 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญากร    คตะวงษ์
1. นางธัญวดี    รัตนะผล
33 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจิณณ์ญาดา    ลีลาเลิศธัญกุล
1. นางสุชาดา    ช่วงชัย
34 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงมาติกา    โนนไธสง
1. นางสาววรรณชนก    รอดหยู่
35 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนุศรา    เจวรัมย์
1. นางอัมรัตน์    พรมพิลา
36 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพสิษฐ์    แช่ม
1. นางยุภา    รัตนมงคล
37 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวริทธิ์นันท์    พิมพ์พันธ์
1. นางสาวอบนวล    แก้วพวง
38 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายภูริภัทร    ศรีปัญญาภิรัตน์
1. นางสาวภัทรินทร์    สัตย์พงษ์
39 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพัชร์    เล็กประดิษฐ์
1. นางสาวพุทธิดา    สุนทรไชย
40 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    เอี่ยมยอด
1. นางสาววราณิดา    ผาสุกชีวัน
41 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอัยดา    นัยพัฒน์
1. นางชาลินี    พรมชมชา
42 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายนันทชัย    พิมพะวงค์
1. นายเสฎฐวุฒิ    ขยันกสิกร
43 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอฐิวัช    ลีซอ
1. นางสาวสุนันทนา    โตอุตชนม์
44 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอรชพร    เต็มภัทรโชค
1. นางสาวชลมารค    ล้อสกุลธรรม
45 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกุลชา    โตกระโทก
1. นางพนมรัตน์    แคนมั่น
46 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงดาณิช    เรสลี
1. นางมาลี    บินสะเล็ม
47 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    พูลทรัพย์
1. นางสาววินิธา    หม้อนนทา
48 โรงเรียนศิริวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายจารุภัทร    สานุสันต์
1. นางนงค์เยาว์    ระวังถ้อย
49 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริรัตน์    สุรัตน์
1. Mr.Jack    Salter
50 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนวมน    เอี่ยมนิ่มนวล
1. นางรัชนี    ชาญตะกั่ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................