งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรพิมลพรรณ    สังข์คอน
1. นางสิริมากาญจน์    บุญเลี้ยง
2 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศิริพงศ์    ตะสูงเนิน
1. นางสาวธรารัตน์    ดิษฐี
3 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปวริศ    แก้วมี
1. นางนิลุบล    อ้วนวงษ์
4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปภัช    สมุทรพุทธา
1. นางศศิธร    เกาะน้อย
5 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายนวพรรธน์    พิริยภัทรานนท์
1. นายไชยวุฒิ    เพิ่มพิกุล
6 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวิชชญากร    นาคงาม
1. นายรภัทร    คำมุงคุณ
7 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายชิณณวรรธ    กาลมัชฌิมา
1. นางสุนันทา    สุตาวงศ์
8 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิรดา    เนตรมณี
1. นางสาวศัลศนี    วรรณประเสริฐ
9 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพูนเพียร    ชัยพันธเศรษฐ์
1. นางสาวทิพย์วรินทร    จงประดิษฐ์นันท์
10 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสภัสรดา    ประวงษ์
11 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวีรดา    ทองเจียว
1. นางภัณฑิรา    คเชนทร
12 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายภัทรนันท์    จันฮวด
1. นางสาวลัคนา    อัคนิฐมนตรี
13 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ศรีวรพรรณ์
1. นางสาววีรวรรณ    จันทร์นิเวศ
14 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุธิดา    นันทบุรุษ
1. นางสาวเสาวณิต    ฤทธิปราการชัย
15 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอภิรักษ์    เขตต์กุฎี
1. MissRhea    Valiente
16 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธิรติพันธ์    นาคคล้าย
1. นางสาวพรพรรณ    มีทรัพย์
17 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวาทิตยา    วิระศรี
1. นางสาวเปรมทิพย์    เรียงรัตน์
18 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชนากานต์    เพียรสม
1. นางสาวหฤทัย    วิวัฒฑนาภา
19 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกันต์ดนัย    สุหงษา
1. นางสาวพรรษกร    กันทะลือ
20 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    พวงเขียว
1. นางสาวศศิมา    เกตุเห่ง
21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกฤตธีรา    ตันกิติยานนท์
1. นางเพ็ญแข    วงษ์บุบผา
22 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    เขียวจั่น
1. นางสาวสุวรรษา    สุขเกิด
23 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปณาลี    มกรากร
1. Mr.Claas Ludwig    Emil
24 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    สุธรรม
1. นางสุมาลี    จิตรเพียรค้า
25 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดกลางวรวิหาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสหรัฐ    ตันเจริญ
1. นางรุ่งทิวา    ภูดิศจุลเศรษฐ์
26 โรงเรียนวัดบางโปรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพิริยะ    บุญทอง
1. นางสาวดวงใจ    เพ็ชรงาม
27 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอลงกรณ์    กระแสสังข์
1. นางสาวอุทุมพร    หงษ์ศรี
28 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายจักรกริศน์    แย้มปั้น
1. นางอุไร    ใสโศก
29 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิชญพร    ธงชัย
1. นางสาวจิรวรรณ    เจริญศิลป์
30 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรชนก    ทองกระโทก
1. นางสาวไสวรินทร์    หลักคำ
31 โรงเรียนคลองบางปู สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ    แสงเพ็ชร
1. นางสาวจิรญาภา    ผิวกลาง
32 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิรัญญา    เฉลียวฉลาด
1. นางสาวเสาวลักษณ์    พรมสอน
33 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์    สร้อยทองคำ
1. นางสาวรมย์ชลี    โสมะนันทน์
34 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    คำภูแสน
1. นางสาวพรรณประภา    สมบัติ
35 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศิรศักดิ์    จันณรงค์
1. นางสาววรรณภรณ์    บุญมี
36 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    แก้วล้วน
1. นางสาวทิพวรรณ    ลิ้มรัตน์
37 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธารารัตน์    อาบชาติ
1. นางเอื้อมพร    เขียววิชัย
38 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสรวิชญ์    ส่องศรี
1. นางพรทิพา    แย้มประเสริฐ
39 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงมนัสนันท์    ยิ่งยงณรงค์กุล
1. นางสาวสมฤทัย    ดีรักษา
40 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนาตยา    สร้อยสน
1. นางสาววรรณชนก    รอดหยู่
41 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกัลยา    เชยสงวน
1. นางอัมรัตน์    พรมพิลา
42 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชุติมา    พันธุไพโรจน์
1. นางสาวอภิรพร    แววโคกสูง
43 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรดา    มะเปลี่ยนสี
1. นางชนิสรา    ดำรงเชื้อ
44 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกีรติ    ปาระโชติ
1. นางสาวสิวพร    นาแฉล้ม
45 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรสรินทร์    สอดศรี
1. นางสาวพิมพ์ชนก    ธานีวัฒน์
46 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอรรถพล    เอี่ยมเจริญ
1. นางสาวบุปผา    ทรงกฤษณ์
47 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปิยะธิดา    ขุนนาม
1. นางอาภรณ์    เหมาะสม
48 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์    อยู่ประเสริฐ
1. นางสาวภัทรินทร์    สัตย์พงษ์
49 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายชินธันย์    วีระธนะสิทธิ์
1. นางยุวดี    หอมชื่น
50 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรัศมี    สำแดงไพร
1. นายวิทยา    หาญบาง
51 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปรินดา    วงษา
1. นางสาวภัทรานิษฐ์    ฉิ่งทองธนะสิทธิ์
52 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอรรถพล    ฟุ้งสมุทร
1. นางสาวเสาวลักษณ์    โตทองหลาง
53 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุนันทา    จารัตน์
1. นายประสงค์    สุขเเจ่ม
54 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชลิตา    ทิพทัส
1. นางบุญทวี    ตรงงาม
55 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐกร    กลิ่นจันทร์
1. นายวินัย    นิ่มทอง
56 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรางคณา    บุญญเกียรติสกุล
1. นางกุหลาบ    ตรุโนภาส
57 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายจักริน    วาทะสิทธ์
1. นางนุรีย์    บินมาหะมะ
58 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายจิรเมธ    โชติธรรม
1. นายเทพศักร์    จิรานุกุลสวัสดิ์
59 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัชชารีย์    ชัยวงษ์ฐิติกุล
1. Mr.Michael    Blackledge
60 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายคุณาวุฒิ    บุญรักษ์
1. นางสาวนภัสชา    ใจมูล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................