งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปัฐน์ธนฉัตร    แจ้งเอี่ยม
1. นายอนุภาพ    ดอนเกิด
2 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพัชรินทร์    มณีรัตน์
1. นายจำเนียร    อร่ามรุณ
3 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสุเมธ    สมทรง
1. นางสาวสุรลักษณ์    เดื่อมทั้น
4 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์ทิกา    กรมดี
1. นายชิษณุชา    ภูมิเอี่ยม
5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปาริชาติ    อุดมการณ์
1. นางสาวดวงชีวัน    วิเศษหอม
6 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริธร    พงษ์พัฒน์
1. นางนภัสธมล    ทองนอก
7 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    สุพรรณา
1. นายฌานพิเชฐ    ใจสบาย
8 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายตรีเพชร    ทองกำเนิด
1. นายกิตติ    จันทร์สูตร์
9 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายชาญชัย    พรหมประเสิรฐ
1. นายพนมพร    พันธุ์สมบัติ
10 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอภิญญา    ศรีโคตร
1. นางสาวพิสาขา    อ้วนสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................