งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรัตติกาล    จิรเบญจวนิช
1. นางสิริมากาญจน์    บุญเลี้ยง
2 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงลักษมณ    สวัสดิรักษา
1. นางสาวธรารัตน์    ดิษฐี
3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเวด้า    นายัคสุจีร์
1. นางรุ่งนภา    ไหลงาม
4 โรงเรียนทรงสรรพวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนันท์นภัส    คนมาก
1. นางสาวรชุดา    แพรศรี
5 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐรุจา    ห้วยศรีจันทร์
1. Mr.Nielsen    Florentino
6 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอัยรา    ดาทอง
1. นางณัฐวัญญ์    เวทย์ตลับเงิน
7 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์    การินทรัตน์
1. นางสาวอนงรักษ์    เกตุกุล
8 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพสิษฐ์    อ่องสุขสันต์
1. นางสาวคณิตา    คมสัน
9 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายคุณากร    สิมมา
1. นางสมพิศ    ศรีรัตนเพียร
10 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจมาศ    วงษ์ภู่
1. นางภัณฑิรา    คเชนทร
11 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรดา    อ่อนทอง
1. นางสาวปรียาภรณ์    คำผุด
12 โรงเรียนสุขเจริญผล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนดล    สายระดา
1. นางสาวบงกช    ประสังคานนท์
13 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจิดาภา    จาระณะ
1. นายมีชัย    เครือชะเอม
14 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายเบนจามิน    อัลเฟรด โกล์
1. นางสาวสุภาภรณ์    สีหามาตย์
15 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจิราพร    ใต้ชมภู
1. นางสาวรุ่งนภา    ทำจันทา
16 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    ปฐมพาณิชรัตน์
1. นางสาวพูลพันธุ์    ด้วงสวัสดิ์
17 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิกานต์    แซ่พาม
1. นางสาวหฤทัย    วิวัฒฑนาภา
18 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปิญาพร    บวรกิจเจริญชัย
1. นางสาววิมล    แซ่เตียว
19 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพงศกร    เงินอุไร
1. นางสาวสุวรรษา    สุขเกิด
20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงแจสมิน แอนนา    ลาบาร์ค
1. Mr.Tim    Cassidy
21 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายชัยวัฒน์    แสงปาก
1. นายธนวินท์    ไวฉลาด
22 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธนภรณ์    ดวงชาทม
1. นางอุบล    ชุมนิตย์
23 โรงเรียนเทศบาล 3 (คลองตาเค็ด) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสิดาพร    แสนสุข
1. นางเนาวรัตน์    ประดิษฐศิลป์
24 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ์) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวาทิตา    สุทธิพันธ์
1. นางสุมาลี    อภินันโท
25 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    หยวน
1. นางนิตยา    ศิริโสดา
26 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกองทอง    กิจนุสนธิ์
1. นางสาววัลยา    บุตะเขียว
27 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปิยากร    จันทร์ฉวี
1. นางสาวผกาวรรณ    จันทร์ศร
28 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมลมาศ    มะโนน้อม
1. นางสาวจิรวรรณ    เจริญศิลป์
29 โรงเรียนวัดคลองเก้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณิกา    เติมขุนทด
1. นางสาวไสวรินทร์    หลักคำ
30 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปิยวัฒน์    รุจิเรข
1. นางสาวเสาวลักษณ์    พรมสอน
31 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกรชวัล    บุญแต้ม
1. นางจารุจิตต์    ธีรพร
32 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    กระสันกลาง
1. นางเสาวคนธ์    พรหมสุทธื์
33 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ทองมี
1. นางสาววรรณภรณ์    บุญมี
34 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพชรวลี    สังขวิสิทธิ์
1. นางสาวไพวัลย์    จำปามูล
35 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรุจิรา    แก้วจันทร์
1. นางสาวทิพวรรณ    ลิ้มรัตน์
36 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐวดี    เพชรศรี
1. นางสาวกฤติยาภรณ์    นาชัย
37 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภักดิพร    เทพพงษ์
1. นางเอื้อมพร    เขียววิชัย
38 โรงเรียนวัดคันลัด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวัลลภา    แตงอ่อน
1. นางพรทิพา    แย้มประเสริฐ
39 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภิญพร    ชาญฉลาด
1. นางฉอเราะ    พจนวัฒนพันธุ์
40 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวิชยุตม์    วิฐีชัย
1. นางสาววรรณชนก    รอดหยู่
41 โรงเรียนวัดกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายคีตพรรดิื์    พรหมยงค์
1. นางอัมรัตน์    พรมพิลา
42 โรงเรียนวัดป่าเกด สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรนุช    กุลพันธ์
1. นางสาวอภิรพร    แววโคกสูง
43 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    อินทร์นวล
1. นางสาวณัฐพร    สำราญรื่น
44 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา    อยู่อ่อน
1. นางสาวปิยะนุช    นาถมทอง
45 โรงเรียนวัดคู่สร้าง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเพชรไพลิน    รัดรอดกิจ
1. นางสาวศรินภรณ์    ทวยทุย
46 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐริกา    สุวรรณคำ
1. นางสาวบุปผา    ทรงกฤษณ์
47 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญเรือน    ซุยพิมพ์
1. นางสาวอริสต์    ไกรงาม
48 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจิริยาพร    สิมแสน
1. นางสาวดวงฤทัย    ดอนไชยสีหา
49 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุพรรษา    โตใหญ่
1. นางสุมัทชา    มาประเสริฐ
50 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    วงษ์สร
1. นางสาวภัทรานิฐ์    ฉิ่งทองธนะสิทธิ์
51 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงนริศรา    ณะรังษี
1. นางบุญทวี    ตรงงาม
52 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ชัยศรี
1. นางสาวสุวนีย์    สมประสงค์
53 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วอระศรี
1. นางกุหลาบ    ตรุโนภาส
54 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงดลยา    รัศมีคุณธรรม
1. นางนุรีย์    บินมาหะมะ
55 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรหมพร    ช้างศิลา
1. นางสาวจันทิมา    ศรนรินทร์
56 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงMariegene Eoinyx Arwen    Estolas
1. Ms.Candice    Britten
57 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    เจิ้ง
1. นายDodie    Montilla
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................