งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 059
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรัญญา    เสมา
1. นางบังอร    แก้วกองแสง
2 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. นางสาวพรทิพย์    อุปนิสัยพล
1. นางอุษา    โพธิ์แก้ว
3 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวาสินี    สุตะวงศ์
1. นางจำเนียร    อร่ามรุณ
4 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรรณภา    นาไต้
1. นายชิษณุชา    ภูมิเอี่ยม
5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์    บุญช่วย
1. นายขจิตพงศ์    ลาภโชค
6 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงภัทรพร    ใจพิทักษ์
1. นายฌานพิเชฐ    ใจสบาย
7 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกรวิชญ์    มีนิสัย
1. นางสาวธรรศญา    ตะนะคี
8 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    ภู่ทอง
1. นางสาวสุจิตตรา    สวยขุนทด
9 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    นินทะลาด
1. นายกิตติ    จันทร์สูตร์
10 โรงเรียนวัดสุขกร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยพลฤทธิ์
1. นางสาวพิสาขา    อ้วนสะอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................