งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 060
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงประภัสสร    จะมี
1. นางสาวธรารัตน์    ดิษฐี
2 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกนกธนพัฒน์    นิธิภัทร์ธนากุล
1. นางนิลุบล    อ้วนวงษ์
3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐดนย์    ตั้งสะสม
1. นางรุ่งนภา    ไหลงาม
4 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐนนท์    อินทรวิจิตร
1. นางมณฑินี    ทักษะเวที
5 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพัณณิตา    ทองสุกดี
1. นางพัชราพร    มูลศรี
6 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวรรณ์ชนะ    อินทนาม
1. นางสาวกัลยาณ๊    ทองเชิด
7 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพนธ์    รองทอง
1. นางสาวปรียาภรณ์    คำผุด
8 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายชญานนท์    สุภากิจ
1. นางสาวเสาวณิต    ฤทธิปราการชัย
9 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    เอี่ยมสอาด
1. MissRhea    Valiente
10 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนากร    บุญรอด
1. นางสาวพรพรรณ    มีทรัพย์
11 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธัญพิชชาฌ์    โลหิตหาญ
1. นางสาวเปรมทิพย์    เรียงรัตน์
12 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    รังแก้ว
1. นางสาววิมล    แซ่เตียว
13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวรวลัญช์    วัลลภพรละภักดิ์
1. นางรุจิพันธ์    โรจนานนท์
14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญา    พรหมณีวิรัช
1. Mr.Brian    Valendez
15 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงรวงข้าว    สิงหรา ณ อยุธยา
1. นางสาวขนิษฐา    สุดเจริญ
16 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายคทาทอง    น้ำแก้ว
1. นางสาววรรณภรณ์    บุญมี
17 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปุญญพัฒน์    พานแก้ว
1. นางสาวอำไพ    ลัคนาอนุสรณ์
18 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงโกลัญญา    ไตรภพโชติสกุล
1. นางสาวเปรมศรี    ปิตุรักษ์พงษา
19 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ภัทรจามีกร
1. นางสาวลัดดาวัลย์    แก้วไพทูรย์
20 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอามีนะห์    นะมูพรรณ
1. นางบุญทวี    ตรงงาม
21 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐพล    เกษรพิกุน
1. นางบัวทิบ    บดขุนทด
22 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพงศ์ธร    ทองขันธ์
1. นางกุหลาบ    ตรุโนภาส
23 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอาณัติ    นพพันธ์
1. นางนุรีย์    บินมาหะมะ
24 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนภัทร    วศมนต์
1. Ms.Grace    Chua
25 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงทิตานันท์    จันทนา
1. นายDodie    Montilla
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................