งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 063
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกรก    สุขเกษม
2. เด็กชายชรินทร์    พุทธรักษา
3. เด็กหญิงภวิษย์พร    สุทธิสนธิ์
4. เด็กชายราชวินิจ    แถวประโคน
5. เด็กหญิงอาภา    ศรีตระเวน
1. นายขจิตพงศ์    ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย    ทาวุ่น
2 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายธนายุทธ    สีเขียว
2. เด็กชายพันธกานต์    กิจสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธันยพร    บุญทรัพย์
4. เด็กหญิงศศิตา    ก้านดี
5. เด็กหญิงพิมพิศา    ทับทิม
1. นายฌานพิเชฐ    ใจสบาย
2. นางสุมัทชา    มาประเสริฐ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................