งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 064
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสิรภพ    อุดมพรสุข
1. นางวนารัตน์    บวรโมทย์
2 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปิยธิดา    โลกเลื่อง
1. นางสมร    ขันธ์สุวรรณ
3 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    ยืนยงค์
1. นางสาววิจิตรา    พนมทิพย์ทศพล
4 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศิวปรีญา    ช่วงโชติ
1. นางสาวญานิฐา    สัมพันธ์วงค์กวี
5 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    โสดา
1. นางสาวรติรัตน์    สังขรัตน์
6 โรงเรียนป้วยฮั้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธิญาดา    อินทร์พล
1. Miss Dai zhi    Liu
7 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงญาตาวี    ชูคง
1. นางสาวกชกร    ตาตุ
8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปานไพลิน    เฉิน
1. นางสาวธัญญพัทธ์    ตุ้มสุดสิรินันท์
9 โรงเรียนคลองสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสรินดา    บัวถา
1. นางสาวพชรชล    สามูล
10 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชยาภรณ์    วัจนาภรณ์
1. นางสาวอำไพ    ลัคนาอนุสรณ์
11 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัชวัศ    เชิดสัตยานุกูล
1. นางสาวพัชรา    ผายนาง
12 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายชินธันย์    หลู
1. Mr.Liu    Tong
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................