งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 714
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    วงค์ประเทศ
2. เด็กหญิงพรธิดา    สวนชุ่ม
1. นางสิริมากาญจน์    บุญเลี้ยง
2 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงบุญญาภรณ์    ชลินธุ
2. เด็กหญิงธนสพร    ภัทรบุญ
1. นางสาวธรารัตน์    ดิษฐี
2. นางสาวศศิกานต์    หูสันเทียะ
3 โรงเรียนดิษลี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงณิชากร    อ่องอร่าม
2. เด็กหญิงชัญญา    เอี้ยนไธสง
1. นางนิลุบล    อ้วนวงษ์
2. นางอัญชิษฐา    กนิษฐรัต
4 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพีรกานต์    เจริญวงศ์
2. เด็กชายษมานันท์    มิ่งมาลัยรักษ์
1. นางวนารัตน์    บวรโมทย์
5 โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงศิรดา    กัดฟัก
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์    นันทะวงษ์
1. นายวันฉลอง    อยู่เย็น
2. นางสาวเจริญศรี    ชูศรีเพริศ
6 โรงเรียนศึกษาสรรค์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    ธิช่างทอง
2. เด็กหญิงจิรัชญา    โคตะพันธ์
1. นางสุนันทา    สุตาวงศ์
2. นางสาวอนงรักษ์    เกตุกุุล
7 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิลาสินี    พุฒอุดม
2. เด็กชายกรภัทร    สุพรรณ
1. นายธรา    วัลลิภากร
8 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายศุภกร    กิตติกันตพัชร
2. เด็กหญิงสุภชา    หลักเมฆ
1. นางสมพิศ    ศรีรัตนเพียร
9 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพีระพัฒน์    เชื้อเงิน
2. เด็กหญิงวิชุดา    เอมพงษ์
1. นางสาวกัลยาณ๊    ทองเชิด
2. นางภัณฑิรา    คเชนทร
10 โรงเรียนนพคุณวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอารียา    จิตสัมพันธ์
2. เด็กหญิงพรฤดี    จิตสัมพันธ์
1. นางสาวปรียาภรณ์    คำผุด
2. นางสาวลัคนา    อัคนิฐมนตรี
11 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสิริวิภา    สียัน
2. เด็กหญิงวีรยา    มีศรี
1. นายมีชัย    เครือชะเอม
2. นางอลิสา    เสรีพัฒนานนท์
12 โรงเรียนบุรารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายรัชพล    คชพันธ์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์    จันทร์ขำ
1. นางวรพรรณ    โยธาทิพย์
2. นางสาวศศิธร    ศีลพิพัฒน์
13 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธมนวรรณ    โคตรพัฒน์
2. เด็กหญิงศกลรัตน์    เลิศล้ำสกุลการ
1. นางสาวรุ่งนภา    ทำจันทา
2. นางสาวสาลินี    สอนแก้ว
14 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายภูมิพัชร    ชัชวาล
2. เด็กชายปภพพร    ทองนรินทร์
1. นางสาววิมล    แซ่เตียว
15 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงธวัลภัทรชนน    เมณฑ์กูล
2. เด็กหญิงกันตินันท์    ดิลกธราดล
1. สิบเอกสุภาพร    คนขุนทด
16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชัญญพัชร์    อิทธิเบญจรงค์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์    โกษีย์
1. Mr.Robert    McBain
2. นางสุพนิดา    มณีนาค
17 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิภาดา    รักขนาม
2. เด็กหญิงนวินดา    ขยายศรี
1. นางสาวชลรส    แก้วสมนึก
2. นางหรรษา    อินทฉิม
18 โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายรัชพล    ยังวิจิตร
2. เด็กชายทรงกฤษฎิ์    สุขวิญญา
1. นายณัฐพล    เจริญกาเด็ด
2. นางสาวพัชรินทร์    ดอนน้อยหน่า
19 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    เครือสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา    สวนมาลี
1. นางยุพิน    รอดธง
2. นางสาววัลยา    บุตะเขียว
20 โรงเรียนคลองบางปิ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรหมพร    เรืองไทย
2. เด็กหญิงรัชนาท    เดชมา
1. นางศิริพร    สุภาภาพ
21 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    พ่วงพูล
2. เด็กหญิงศันสนีย์    เที่ยงอ่อน
1. นางสาวณีรัตน์    มรินทา
2. นางอุไร    ใสโศก
22 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอนุชา    น้อย
1. นางสาวจิรวรรณ    เจริญศิลป์
23 โรงเรียนคลองแสนสุข สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ปรีดาภัทรพงษ์
2. เด็กชายคัมภีร์    พรมรักษ์
1. นางสาวอาทิตยา    โกงกาง
2. นางสาวเสาวลักษณ์    พรมสอน
24 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกนกพร    ศรีประเทศ
2. เด็กชายปริวัฒน์    เขียวน้อย
1. นางสาวรมย์ชลี    โสมะนันทน์
25 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    คำภีระ
2. เด็กหญิงมุทิตา    นามกูล
1. นางสาววราภรณ์    ทันเกตุ
26 โรงเรียนวัดบางฝ้าย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปิยะพงษ์    พินิจมนตรี
2. เด็กหญิงพจน์พิชชา    ปิ่นทอง
1. นางสาววรรณภรณ์    บุญมี
27 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงพรทิพย์    คุ้มภัย
2. เด็กหญิงอลิษา    หงษ์เงิน
1. นางสาวทิพวรรณ    ลิ้มรัตน์
28 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายอำพล    ขินแก้ว
2. เด็กชายภารดา    ยอดสุรินทร์
1. นางสาวนุชรี    ใจสะอาด
29 โรงเรียนวัดบางกระสอบ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว    นวลแก้ว
2. เด็กชายชัยสิทธิ์    เพ็ชรครสวัสดิ์
1. นางสาวสมฤทัย    ดีรักษา
2. นางสุชาดา    ช่วงชัย
30 โรงเรียนวัดกองแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสุรเดช    เจ็นสันเทียะ
2. เด็กหญิงวนิดา    สุขชัย
1. นายชัยยา    โพธิ์รักษา
31 โรงเรียนพร้านีลวัชระ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงวิราพรรณ    ธนูรักษ์
2. เด็กหญิงจิราภา    กุลดิลกวัฒน
1. นางสาวศศิธร    หรั่งชะเอม
32 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอารีญา    ภู่โต๊ะยา
2. เด็กหญิงภูริชญา    เกษสกุล
1. นางสาวเปรมศรี    ปิตุรักษ์พงษา
33 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายเพชรตะวัน    สิทธิ์นะศรี
2. เด็กชายอัจฉริยะ    เขียวอ่อน
1. นางสาวนฤมล    พูนวัฒนะพิสุทธิ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก    ธานีวัฒน์
34 โรงเรียนวัดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสรอรรถ    เฟื่องใจ
2. เด็กหญิงนิชา    เดชเฟื่อง
1. นางอาภรณ์    เหมาะสม
35 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอรพรรณ    เมธาสมภพ
2. เด็กหญิงปรีชญา    บุญทวี
1. นางสาววัจนาภรณ์    พื้นผา
2. นางสาวอริสต์    ไกรงาม
36 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายกิตตินันท์    โสมงาม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    โอซาโกะ
1. นางสาวดวงฤทัย    ดอนไชยสีหา
37 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    อยู่สา
2. เด็กชายพันธิตร    จันทร์รอด
1. นางทวีรัตน์    กลิ่นแย้ม
38 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงดวงสมร    อมรบุญบัวพันธ์
2. เด็กหญิงวรนัน    หอมสมบัติ
1. นางสาวภัทรานิฐ์    ฉิ่งทองธนะสิทธิ์
2. นางอัญชลี    คณานับ
39 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายนันทพงษ์    คุมภาโชติ
2. เด็กหญิงปวริสรา    นามประภักดิ์
1. นายประสงค์    สุขเเจ่ม
2. นางสาวสุนันทนา    โตอุตชนม์
40 โรงเรียนอาษาวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงปณธร    สะอาด
2. เด็กชายศรัณย์    ธรรมบัวชา
1. นางบุญทวี    ตรงงาม
41 โรงเรียนเซนต์แมรี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพัทธพล    เรืองศรีวรพร
2. เด็กชายปริชญ์    ม่วงนาค
1. นางบัวทิบ    บดขุนทด
2. นายวินัย    นิ่มทอง
42 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายสุพจน์    พลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์    ฟักศิริ
1. นางกุหลาบ    ตรุโนภาส
2. นายวัชรากร    พันสิงสอน
43 โรงเรียนสันติดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายปณชัย    แกละมงคล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส    แสงสุข
1. นางนุรีย์    บินมาหะมะ
2. นางมาลี    บินสะเล็ม
44 โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงทินมณี    คุณาดิเรก
2. เด็กชายก้องทัพพ์    สามคุ้มพิมพ์
1. Mr.Jeremy    Sinsimer
45 โรงเรียนทรงวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายพงศ์ภัค    นิติชาติ
2. เด็กหญิงแพรวรดา    กุลสำโรง
1. นายDodie    Montilla
2. นางทรรศนา    นาคหาญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................