งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 722
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเมธาวี    แสนคง
2. เด็กหญิงธารารัตน์    แก้วยังน้อย
1. นางสาววรลักษณ์    กิจจารักษ์
2. นางอุษา    โพธิ์แก้ว
2 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงอนุตราพร    ผลพูน
2. เด็กหญิงนรินทร    แข่งขัน
1. นางจำเนียร    อร่ามรุณ
2. นางสาวสุวิมล    ประเสริฐสมบูรณ์
3 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสุวิมล    เหมือนสิงห์
2. เด็กหญิงจันจิราพร    โคตรชมพู
1. นางสาวสุรลักษณ์    เดื่อมทั้น
4 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายนฤพนธ์    จันทร์หอม
2. เด็กชายสหัสวรรษ    วานิชกลาง
1. นายชิษณุชา    ภูมิเอี่ยม
2. นางศิริรัตน์    นิยะมานนท์
5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงชิษณุพงศ์    พิมสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ประสีระวิเส
1. นายขจิตพงศ์    ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย    ทาวุ่น
6 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายวิทวัส    นาสังข์
2. เด็กชายทินกร    สง่างาม
1. นางนภัสธมล    ทองนอก
7 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กชายทศพล    หมอยาเก่า
2. เด็กชายพงศกร    ตั้งวานิชกพงษ์
1. นายฌานพิเชฐ    ใจสบาย
8 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงทัตพร    ศรีขัดเคล้า
1. นางยุวดี    หอมชื่น
9 โรงเรียนวัดครุนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 1 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ใสยะภาค
2. เด็กหญิงสุภาพร    ใจเครือ
1. นายพนมพร    พันธุ์สมบัติ
2. นายวัชรินทร์    ยอโง้ง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................