รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ กลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบการแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 1. เด็กชายกิตติวรา  โสสุทธิ์
 
1. นางสุภาพ  มาร์โลว์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยงยันต์
 
1. นางภัณฑารักษ์  แสนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กหญิงวิรินทร์  ศรีบุระ
 
1. นางเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก 1. เด็กหญิงกรกมล  จวนเจริญ
 
1. นางจรี  ปานทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 1. เด็กหญิงตัสนีม  อาหมัด
 
1. นางเบญจมาศ  ชุมเดช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงยอดหญิง  นรินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  วงศ์เทศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  รัตนโชติ
 
1. นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายพลวัต  เชาวรานนท์
 
1. นางลอองดาว  ภิญโญวุฒิไกร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1. เด็กชายธนพัฒน์  แซ่โง้ว
 
1. นางอารีย์  พาสุวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงมธุรส  คำพุย
2. เด็กหญิงวาศิตา  แรมสว่าง
3. เด็กชายสหรัฐ  กรานวงษ์
 
1. นางสาวภีระพร  ตะโคตร
2. นางสาวโยษิตา  สวัสดิ์โสภณกิจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 1. เด็กชายธีรพง  แก้วสีคร้าม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โสปันหริ
 
1. นางสาวพรรณี  ม่วงน้ำเงิน
2. นางสมจิตร  โกศัย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กชายธีรเมธ  แสนยากุล
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตากิ่มนอก
 
1. นางพรทิพย์  แก้วหร่าย
2. นางสมจิตร  มอญสุขำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เดชวิไลศรี
 
1. นางมาลี  บุณโยประการ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภามนตรี 2 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  ดำรงค์ศักดิ์กุล
 
1. นางสาวอรุณศรี  บุตรงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงเมธาวี  แสนคง
 
1. นางสาวจิณห์นิภา  เกษมสินธุ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจันจิราพร  คงรวย
2. เด็กหญิงพิณวดี  สุเมธาอักษร
3. เด็กหญิงภัทราพร  ดีจริง
 
1. นางโสภา  มานะโรจน์กิจ
2. นางวิจิตรา  กิตติราช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงญาณกร  เปรมอนันต์
2. เด็กหญิงพชรมน  พิมขนิษฐ
3. เด็กหญิงเกษรา  ปิยะชนกวงศ์
 
1. นางสาวณัฐศรินทร์  พิไสยสรเดช
2. นางสาวนุชนาถ  ทองแย้ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายวิศรุต  วรรณะ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  รื่นเริง
3. เด็กหญิงเดือนนภา  ดอกไม้แก้ว
 
1. นายนุชา  เฉยดิษฐ
2. นางเดือนนภา  สริทัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายธีรภัทร  ชูนาคา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นางเรือนคำ  จันทะเสน
2. นางสาวชญาพร  หาญศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กชายณัฐวีร์  งามขำ
2. เด็กหญิงอรอุมา  เทียมคีรี
 
1. นายชัยภัทร  ไตรแดง
2. นางสุจิตรา  บรรจมาตย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายเพชรเก้า  กาญจนะวรรธนะ
 
1. นางสังเวียน  อินทรประสงค์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายกมลศักดิ์  มโนรัตน์
 
1. นางสังเวียน  อินทรประสงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กหญิงชุติมา  การะภักดี
 
1. นายกลันทก์  สุคนธทรัพย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  บุญภา
2. เด็กชายภูมิศาสตร์  มินประเสริฐ
3. เด็กหญิงเมธิกา  หนูอ่อน
 
1. นางสาวณัฏฐ์นรี  ละม้ายแข
2. นายรณชิต  ฤทธิ์สำเร็จ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงนริศรา  งามสัย
2. เด็กหญิงนัฐติยา  แท่นทอง
3. เด็กชายอัครชัย  วิเศษสม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
2. นางวารี  อัฒจักร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงฐิติพร   มณีแผลง
2. เด็กชายธีรพงศ์  วันทอง
3. เด็กหญิงเกศนี  ดีมาก
 
1. นางจีน  วรรณเสน
2. นางสุวิมล  ตันปิติ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  วันวอน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  วาตะเจริญ
3. เด็กชายยศชนันท์  นามราช
 
1. นายสมชาย  ธีระโชติ
2. นางศศิกานต์  สอนชัยญาติ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กชายจิรพัฒน์  รักษาสุรสาร
2. เด็กหญิงนันทิชา  นันตะริ
3. เด็กชายรัชชานนท์  สุขสยาม
 
1. นายวันชัย  วงษ์วิไลย
2. นางสาวดอกซ้อน  ศิริปี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  คำภูษา
2. เด็กหญิงวรัญญา  ขาวสอาด
3. เด็กชายอนุชา  พิมพ์เหม
 
1. นายปัญญา  จันทร์ย้อย
2. นางสาวนฤมล  บุญเจริญ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) 1. เด็กหญิงณัฐปรียา  อินยิ้ม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  โหจิระวัฒนพันธุ์
3. เด็กหญิงศิวพร  ถ้วนถี่
 
1. นายณัฐกร  ศรีทับทิม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  เอมวัฒน์
2. เด็กหญิงชุติมา  โสภาวงศ์
3. เด็กชายวิศรุต  คำถนอม
 
1. นายปัญญา  จันทร์ย้อย
2. นายกฤษฎา  สุขจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. นายธนพงค์  ดิษฐ์โพธิ์
2. นายอายุวัต  วระชินา
 
1. นายสมชาย  ธีระโชติ
2. นางศศิกานต์  สอนชัยญาติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กหญิงนาตาลี  สุขสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีพันธ์
 
1. นางพรรณทิพย์  เฮ่ประโคน
2. นางกมลรัตน์  สีลาเหลี่ยม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางปิ้ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ชาแสน
2. เด็กชายสมชาย  ใจดี
 
1. นางสาวจงกลณี  ทองชุม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กชายกฤษดา  นนทภา
2. เด็กชายสถาพร  กรเกศ
 
1. นายชุมแพ  เจริญรัมย์
2. นางสาวนฤมล  อุณานิภากร
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโปรง 1. เด็กชายณภัทร  ชายทวีป
2. เด็กชายไตรภพ  การัมย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เกไธสง
2. นางสาวรัตนาพร  เมยประโคน
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หนูสวัสดิ์
2. เด็กชายวันชัย  พันธ์ฉลาด
 
1. นายชุมแพ  เจริญรัมย์
2. นางสาวนฤมล  อุณานิภากร
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายณภพ  อ่อนสิงห์
2. เด็กชายมองวัน  คำ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เลาลาด
2. นางวารี  อัฒจักร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ขุนกลาง
2. เด็กชายนครินทร์  แก้วสุวรรณ
3. เด็กชายนภัสกร  รอดนิ่ม
4. เด็กหญิงภัณฑิลา  แก้วใหญ่
5. เด็กหญิงวสุนันท์  รัดน้ำหิน
 
1. นายสุรเชษฐ์  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวรานี  รอดเนียม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทโท
2. เด็กหญิงกุลภรณ์  อิ่นอำไพ
3. เด็กหญิงนิภาดา  พลรัตน์
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิมุขดาคม
5. เด็กหญิงหยกวดี  ไชยสีดา
 
1. นางจงลักษณ์  การะเกต
2. นางสาวอรุณ  ไชยคต
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ยอดศรีทองคำ
2. เด็กหญิงชุติมณฑ์  แจ้งใจ
3. เด็กหญิงรจนา  จั้นวันดี
4. เด็กหญิงวัลยา  วงศ์อุษณีอมร
5. เด็กหญิงสุธิดา  อยู่ยืน
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นายกฤษณะ  ศรีมาลา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดิษลี 1. เด็กชายทินกรณ์  พรวนกระโทก
2. เด็กชายธนาพล  มีดินดำ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  จันทโชติ
4. เด็กหญิงศศิกาญจ์  กาจักร์
5. เด็กหญิงเจนิวา  จักษุศรี
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ศิรินุพงศ์
2. นางสาวณัฐริกา  ยิ้มพราย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดครุใน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แวงวรรณ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นาทองลาย
3. เด็กหญิงชนิดาภา  อานสันเที๊ยะ
4. เด็กหญิงอรอารีย์  ด้วงสำรวย
5. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เทียมมงคล
 
1. นายพลวัฒน์  กวางประสิทธิ์
2. นางสาวเสาวณีย์  พงษ์นัยรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ลาดบัวขาว
2. เด็กชายบุณยกร  สุพร
3. เด็กหญิงมณีรัตน์  ดียิ่ง
4. นายวิสา  ชาลีกร
5. เด็กหญิงอรณี  ฉิมกิ่ง
 
1. นางสาวผ่องแผ้ว  โถสกุล
2. นายธนกฤต  หอมชื่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเก้า 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กุลสุวรรณ
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  ขันธนิยม
3. เด็กหญิงพรรวษา  จันมี
4. เด็กหญิงศศิธร  ทองคำบุตร
5. เด็กหญิงสุวรรณทรา  สีสะหัด
 
1. นายจตุพล  พรมรินทร์
2. นางสาวไสวรินทร์  หลักคำ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงจิดาภา    พิมพ์มะละ
2. เด็กหญิงชลธิชา   ธรรมเนียมไทย
3. เด็กหญิงดวงกมล    แคนติ
4. เด็กหญิงธิดาวรรณ   ตำแสง
5. เด็กชายธีรพงษ์   โคตรสุวรรณ์
6. เด็กชายธเนศพล   วะการิน
7. เด็กชายนฤเบศน์   คำผล
8. เด็กชายบริบูรณ์   เป๋าล้วน
9. เด็กหญิงปพิชญา   อินทศร
10. เด็กหญิงประกายฝัน    เกิดพิทักษ์
11. เด็กชายปรัชญา   พรประเสริฐ
12. เด็กหญิงพัชราภา    ตรีประพันธ์กิจ
13. เด็กชายภูมิพัฒน์    พงษ์ศิริ
14. เด็กหญิงมุทิตา    ผิวงาม
15. เด็กหญิงวรัญญา    กรัดแก้ว
16. เด็กชายวิษณุ   จันทร์หอม
17. เด็กชายศิวพร    เพชรี
18. เด็กชายศุภวิชญ์   ช้างทองแดง
19. เด็กชายสุพัฒน์   นาคทัพ
20. เด็กชายเนติพนธ์   บุญรักษา
 
1. นางสาวสายฝน   อ๊อตบำรุง
2. นางสุพัตรา  รักสวน
3. นางทิพวรรณ  ยาวไธสง
4. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
5. นางอุทัยวรรณ  ภัททกวงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูสว่าง
2. เด็กหญิงชลลดา  เถาเบา
3. เด็กชายณัฐชัย  ปะตังเวสา
4. เด็กชายณัฐยุทธ  เที่ยงตรง
5. เด็กชายทรงพล  เหม็งสามเรือน
6. เด็กชายธนากร  รังวารี
7. เด็กชายธิรานนท์  อินหันต์
8. เด็กหญิงบุญสิตา  เนตรวิจิตร
9. นายพงษ์ทวี  จอมสูงเนิน
10. เด็กหญิงพรธิดา  สวนชุ่ม
11. เด็กชายพิพัฒน์  ทับทิมทอง
12. เด็กชายพีระพล  แซ่แต้
13. เด็กหญิงภัก  จิตรัตนสิทธิ์
14. นายวันวิชัย  จันทา
15. เด็กชายวิชัย  ศาลา
16. เด็กชายวีระวุฒิ  เถาเบา
17. เด็กชายศิรายุทธ  จาดทอง
18. เด็กชายสุรชัย  รัววิชา
19. เด็กชายหิรัณย์  บุญปลูก
20. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองโส
 
1. นายไกรสรณ์  แก้วกองแสง
2. นายจีระศักดิ์  จันทร์สว่าง
3. นายมานพ  พนะจะโปะ
4. พระวิเชียร.  วชิรปัญโญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกานต์จิรนุช   ระดมสุข
 
1. นางบังอร  ศรีพุ่มบาง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปุญญิศา  อริเดช
 
1. นายธนินท์รัฐ กฤษฎิ์ฉันทัชท์  ศิริวิศาลสุวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเพชรี  เกษรกุล
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายพินภัทร์  สุปิงปรัส
2. เด็กหญิงศวรรยาพร  สุขสถาพรสกุล
 
1. นางมณฑา  พรมเกตุ
2. นางสาวกมลธร  จานประเสริฐ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกนันท์  สุนทราภิราม
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  สกุลเจริญกิจ
 
1. นางมณฑา  พรมเกตุ
2. นางสาวกมลธร  จานประเสริฐ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงกิติยา  การุณ
2. นายเจริญทรัพย์  วงศิริ
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท
2. นางมนต์ทิพย์  ใบทอง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกรกมล  กุณฑลจินดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หมื่นจินะ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  ภูฆัง
4. เด็กหญิงธิดาพร  ธิอ้าย
5. เด็กหญิงนันทวดี  ภาริตา
6. เด็กหญิงปานชีวา  เพ็งชัย
7. เด็กหญิงวริศรา  อนุพันธ์
8. เด็กหญิงสุวรรณภรณ์  ดิษฐี
9. เด็กหญิงอนุชสรา  บุดดีศรี
10. เด็กหญิงเพทาย  กลิ่นหอม
 
1. นายบุญกอง  วงค์แสง
2. นางนภัสธมล  ทองนอก
3. นางสาวเสาวลา  จันทนุภา
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1. เด็กหญิงกชกร  โอเจริญ
2. เด็กชายจานุวัฒน์  ปักกะยันตัง
3. เด็กชายจีรวัฒน์  จิราพงษ์
4. เด็กหญิงชลิดา  ดีสุด
5. เด็กหญิงปณิตา  สุขกาย
6. เด็กหญิงพชรวลี  สังขวิสิทธิ์
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีอำภัย
8. เด็กหญิงพัชริดา  เผ่าผาง
9. เด็กหญิงพิรดา  ผิวศุภผล
10. เด็กหญิงมีมี่  ศรีม่วง
11. เด็กหญิงวิธิตา  จันหินตั้ง
12. เด็กหญิงสุดาตรี  เหล่าพล
13. เด็กหญิงอลิษา  พลหาญ
14. เด็กหญิงอลิสา  นันสูงเนิน
15. เด็กหญิงไพรีนภา  บุษหมั่น
 
1. นายธวัช  โพธิ์แก้ว
2. นางสาวกัญญา  ปรากฎกล้า
3. นายอำนาจ  กระทอง
4. นางสาวไพวัลย์  จำปามูล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โสประดิษฐ์
2. เด็กหญิงกัญญากร  ทรงบานชื่น
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ภักดีกุล
4. เด็กหญิงพัชรพร  ประเสริฐ
5. เด็กหญิงวริศรา  เพชรประดิษฐ์
6. เด็กหญิงสายชล  พวงแก้ว
7. เด็กหญิงสายป่าน  จริตรัมย์
8. เด็กหญิงสิริมา  ศรีโฉมงาม
9. เด็กหญิงสุนิสา  รุ่งแจ่มแจ้ง
10. เด็กหญิงสุภาพร  นูแป
11. เด็กหญิงอภิญญา  มณีวรรณ
12. เด็กหญิงอัจจิมา  ปานแดง
13. เด็กหญิงอารียา  โรจน์จิราวงศ์
14. เด็กหญิงเสาลักษณ์  ยศสมบัติ
15. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ฤทธิเรือง
 
1. นายธนาภณ  กลยนีย์
2. นายคุณัสนันท์  ยอดรัก
3. นางสาวญาณิศา  ทองพูน
4. นางสาวเกสร  สังข์น้อย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงนฤทัย  จำรัสไว
2. เด็กชายวทัญญู  อยู่สำราญ
 
1. นางมณี  เชี่ยวพานิชย์
2. นางวิไลวรรณ  เหลืองอรุณ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. นายวิสา  ชาลีกร
2. เด็กหญิงสาวิตรี  บุญฤทธิ์
 
1. นายศรราม  โชติบุตร
2. นายศิลายุทธ  เคลิ้มใย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 1. เด็กหญิงวรรณรดา  ประจวบบุญ
 
1. นางสาวสุพัชรี  เชาวน์ดี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายภานุพล  แสนทำพล
 
1. นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. เด็กหญิงวาสินี  สาลีคำ
 
1. นายศรราม  โชติบุตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงกุลชา  โตกระโทก
 
1. นายนาวี  จันทร์สว่าง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงธันยธรณ์    จิตรจูล
 
1. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นายภาคิน  พรรณา
 
1. นายพรหมณ์โชคน์  คนเที่ยง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นายอิทธิพล  กันปี
 
1. นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  มามาก
 
1. นายมานิตย์  นิลนนท์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาบาล 1. เด็กหญิงอารยา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ประเสริฐกุล
 
1. นางอิสรีย์  พิมลสิงห์
2. นางรัตนาภรณ์  สันตะวาลิ้ม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงชลลดา  จำปา
2. เด็กหญิงสุพีญา  สุรเนตร
 
1. นางสาวอภิรดี  จีนเกิด
2. นางสาวสิริพันธ์  กล่ำแสง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชนิตตา  พุขุนทด
2. เด็กหญิงไพลิน  จำนงศาสตร์
 
1. นายอรรถพล  ธรรมวงศา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นายณัฐวุฒิ  วันจันทร์
 
1. นางชุมาภรณ์  ฝาชัยภูมิ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กชายกิตตินันท์   มนตรีวงษ์
2. เด็กชายจิราพัชร    ศรีประไหม
3. เด็กหญิงวารุณี  สีชมภู
 
1. นางมณี  บุญโต
2. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กหญิงปพิชญา   พรมจาก
2. เด็กหญิงพิมพกานต์    ปิ่นเลิศ
3. เด็กชายศิรสิทธิ์   คำอินทร์
 
1. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
2. นางมณี  บุญโต
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เทียมผล
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ภูนาเลา
3. เด็กหญิงลลิตา  จ่าเสียง
 
1. นายวิชัย  นามล้ำ
2. นายสมร  เทพทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เกตุมณี
 
1. นางสาวธนิกา  นาคจันทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโปรง 1. เด็กชายนิธิศ  พาลาสี
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นาคจู
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นางสาวกุลชาติ  เกาะลอย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกรกนก  ริ้วทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ชุ่มคำ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงแพรวชยาภรณ์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขุนณิรงค์
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงเพทาย  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวชุลีพร  ขำมาก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงชัญญา  วุฒิธนานันท์
 
1. นายธานินทร์  เทียนเจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางโปรง 1. เด็กหญิงทิชากร  พรมจิต
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  นาคจู
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงนวรัตน์  จันทร์ยศ
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยา 1. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
 
1. นายอภิรัฐ  รุ่งเรือง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  โกสิโยนุสรณ์
 
1. นางภัทรศรี  ไกรพินิจ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายกฤต  ชอบสะอาด
2. เด็กหญิงจิดาภา  ขุนณิรงค์
3. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
4. เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  พงษ์นพไชยกุล
5. เด็กหญิงธันวาพร  พันภู
6. เด็กหญิงนพมาศ  คำพันธ์
7. เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ภิรมย์ปักษา
8. เด็กชายศุภณัฐ  ทองบุญเรือง
9. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
2. นายสมชาย  แฮนวล
3. นายประชัยยะ  งอยปัดพันธ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประกอบสุข
2. เด็กชายจิรวัฒน์  แถมสุข
3. เด็กหญิงจุลเกศ  ชนกอมรสมบัติ
4. เด็กชายชินภัทร  โสมากุล
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ท้วมแสง
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  เฉลิมจิตรอุทัย
7. เด็กหญิงดลดา  เหมือนขวัญ
8. เด็กหญิงนลินรัตน์  จันทร์ไกรทอง
9. เด็กชายนันทวัฒน์  สุระแสง
10. เด็กชายวฤษณิ์  ทับทิม
11. เด็กหญิงวิริยา  ศิริสุข
12. เด็กหญิงสุธีรา  เรืองนิ่ม
13. เด็กหญิงอุบลรัตน์  พุ่มหริ่ง
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รุจิโชค
15. เด็กหญิงแพรวชยาภรณ์  แพรพงษ์ศรี
 
1. นายวันชัย  มีสัตย์
2. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  สุทธิมีชัย
3. นางสาวสมหมาย  นากรณ์
4. นางศิวนาถ  เจริญพร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  นิลแป้น
2. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมจิตร
3. เด็กหญิงกัลยากร  ทรงรัตน์
4. เด็กหญิงจรรยาพร  ปานภู่
5. เด็กหญิงจิดาภา  ทัศวงษ์
6. เด็กหญิงฉัตรลดา  ชิตชิงชัย
7. เด็กหญิงดวงมณี  เนียมเพราะ
8. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พูนสวัสดิ์
9. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงเกษม
10. เด็กชายพงศ์ศกร  ทิพย์ทวี
11. เด็กหญิงพรรณิภา  แซ่ลิ้ม
12. เด็กหญิงมินตรา  แก้วอุดม
13. เด็กหญิงรินลดา  ใจเย็น
14. เด็กชายวทัญญูู  สว่างแจ้ง
15. เด็กชายวัชรินทร์  ดาริ
16. เด็กหญิงวิชิตา  รอดบุญ
17. เด็กหญิงศศิธร  บุญส่ง
18. เด็กชายศุภกิตติ์  หวานเอี่ยม
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
20. เด็กหญิงแพรทอง  ชุ่มใจ
 
1. นายสมชาย  พึ่งอิ่ม
2. นายคมกฤช  ทองนพคุณ
3. นางสาวปนรรฐพร  เล้าพิชนิช
4. นางมาลี  เพลินแก้ว
5. นางกมลรัตน์  สีลาเหลี่ยม
6. นางเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ชนะกลาง
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  คณุตม์กุลโรจน์
3. เด็กหญิงกัญติชา  เสนชู
4. เด็กหญิงกุลธิดา  แสงเหลี่ยม
5. เด็กหญิงจันทนิดา  สวัสดิ์ลาภ
6. เด็กชายจิรัฏฐ์  พุทธศรี
7. เด็กหญิงชลนิด  พึ่งสภา
8. เด็กหญิงชิดชไมพร  ดลชม
9. เด็กชายชีพชนก  ผึ้งทอง
10. เด็กหญิงฐิติชญา  แสงทอง
11. เด็กหญิงณฤดี  พึ่งนิล
12. เด็กหญิงณหทัย  เนตรประมงค์
13. เด็กชายณัฐพนธ์  ตะนุลานนท์
14. เด็กหญิงดวงดารา  งามสุขเจริญ
15. เด็กหญิงดิษญา  จินพละ
16. เด็กชายธนัญชัย  ซารัมย์
17. เด็กหญิงนรรัตน์  สุราราช
18. เด็กชายบุญฤทธิ์  ทองรอง
19. เด็กหญิงบุษกร  สิงห์เถื่อน
20. เด็กหญิงปภาวดี  คำภิรา
21. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองสุข
22. เด็กหญิงปารียา  บัวงาม
23. เด็กหญิงภาวิตรา  โปรดสูงเนิน
24. เด็กหญิงมัลลิกา  อิศวโสภณ
25. เด็กหญิงรุจิดา  อ่อนใจดี
26. เด็กชายรุ่งศิริ  ปิยะไทยเสรี
27. เด็กหญิงวาสนา  สามแก้ว
28. เด็กชายวินัย  นามมา
29. เด็กหญิงศศิฉาย  เพียรภักดี
30. เด็กหญิงสริดา  ทีปประพันธ์ณี
31. เด็กหญิงสุจิตรา  เส็งเจริญ
32. เด็กหญิงสุภาพร  หีบแก้ว
33. เด็กชายสุเมธัส  ศรีภูมิพฤกษ์
34. เด็กหญิงเฌอมา  แสงทอง
35. เด็กชายเตชิณท์  ศรีสกุลสิน
 
1. นายสมพงษ์  วัฒนากลาง
2. นายชัชวาลย์  งามขำ
3. นางสาวพชรรัชต์  ยศคำแหง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายกฤษกรณ์  จำปาทอง
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ทวยแก้ว
3. เด็กชายนพเก้า  ม่วงทิม
4. เด็กชายปิยพัฒน์  บุญช่วย
 
1. นายพรหมณ์โชคน์  คนเที่ยง
2. นางสาววันทนีย์  หวังเจริญทรัพย์
3. นายธนาภณ  กลยนีย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นายเจริญทรัพย์  วงศิริ
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงสายชล  ทองศรี
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นับแสน
 
1. นายภัทรพล  แก้วปัน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า 1. เด็กหญิงอัญมณี  ปิ่นมณี
 
1. นายอภิรมย์  ดอกเดื่อ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 92.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายอานนท์  ดวงดารา
 
1. นางสาวสุภามาส  สุวรรณศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดิษลี 1. เด็กหญิงวชิราพร  งามชื่น
 
1. นางสาวชัชชญา  คำจริง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นายพงศภัค  แสนใหม่
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไตรภูมิ
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายณัฐภัทร  พิชยานนท์
 
1. นางสาวชาธิษากมณฐ์  ธิติกุลธรณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญมา
 
1. นายณัฐพล  หนองกก
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายพีรณัฐ  พุกลิ่น
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นางสาวศศิปภา  เหมือนใจนึก
 
1. นายสหภพ  ฝาดแสนศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. นายเจริญทรัพย์  วงศิริ
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  ไตรภูมิ
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์    ค่ายอาจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรัญญา   บุญลาโภวสุกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ชุติพันธ์เจริญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  สังขรัตน์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สวนมะลิ
2. เด็กชายกฤติพงศ์  หมื่นพันธ์ชู
3. เด็กชายกวันท์  พันสง่า
4. เด็กชายกันตพิสิฐ  สุตคุณสันติการ
5. เด็กชายกาญจนโรจน์  ขำคม
6. เด็กชายกิตติกร  ฝอยถาวร
7. เด็กชายคณิศร  เบญจาธิกุล
8. เด็กชายจารุพัฒน์  ตานา
9. เด็กหญิงชนัญธิดา   ตันโกศล
10. เด็กหญิงชลธิชา   แซ่เล้า
11. เด็กหญิงฐิตาพร  อมรนพคุณ
12. เด็กหญิงฐิตาภา  อมรนพคุณ
13. เด็กหญิงณัชฌา  บุญธาราวรรณ
14. เด็กชายณัฐพล  หนูเทพย์
15. เด็กชายณัฐภาคย์  ชมเชย
16. เด็กหญิงทัตพร  จันทร์โต
17. เด็กชายธรรมรัตน์  จุลมุสิก
18. เด็กชายธีรเจต  เชาว์มาก
19. เด็กหญิงนริศรา  สายพิน
20. เด็กหญิงนิศารัตน์  ชำนิเวสสะ
21. เด็กหญิงปนัดดา  รัชอินทร์
22. เด็กหญิงปริชา  ยังหัตถี
23. เด็กหญิงปลายฟ้า  ปะริเวทัง
24. เด็กหญิงพิชญา  คงแป้น
25. เด็กหญิงพิณณิชตา  พินัยเสนาะ
26. เด็กหญิงฟ้าหลังฝน  มนตรี
27. เด็กชายภัครพล  วงษ์คำ
28. เด็กหญิงรุจิรา  วชิรวิทย์
29. เด็กหญิงรุจิรา  สำราญราช
30. เด็กหญิงวริษา  คล้ายรักษ์
31. เด็กหญิงศศิประภา  อ่อนสีทัน
32. เด็กหญิงสุทธวีร์  อิ่มพรรณ
33. เด็กหญิงสุทีทิดา  ทะกันเอง
34. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ลิ่มเล็ก
35. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พลอยเขียว
36. เด็กหญิงอภิสรา  อ่อนแตง
37. เด็กหญิงฮารันญา  คงทรัพย์
38. เด็กหญิงเกศริน  ชมเชียง
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เนื่องจำนงค์
40. เด็กหญิงแพรวา  นามแสง
 
1. นางสาวชาธิษากมณฐ์  ธิติกุลธรณ์
2. นางณัฐปภัสร์  พรธนพงศ์เกษม
3. นางศิวนาถ  เจริญพร
4. นางสาวกนกฉัตร  โกมลมณี
5. นางสาวสมหมาย  นากรณ์
6. ว่าที่ร้อยตรีวีระยุทธ  สุทธิมีชัย
7. นายอภิเดช  แสงสี
8. นางสาววัชรีพร  จับเกตุ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กชายจักรพัฒน์  จาดประทุม
2. เด็กหญิงดารารัตน์  ขำบางเลน
3. เด็กชายธราธิป  มาตชา
4. เด็กชายนันท์วัฒน์  จุ้ยศรีแก้ว
5. เด็กชายปิติพงศ์  แสนสมบัติ
6. เด็กชายปิยะ  ศรีมงคล
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ค่ำกลาง
8. เด็กหญิงศุภนิดา  พุ่มเกิด
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กับรัมย์
10. เด็กหญิงสุวรา  อำภาพันธ์
 
1. นางนันทนา  บัวสุข
2. นางสาวสุจิตรา  สนธิภักดี
3. นางชนาภา  ลั่นซ้าย
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกันติชา  นาสุรินทร์
2. เด็กชายกิตติภณ  เมืองหมิ้น
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จรัล
4. เด็กหญิงนภัสรา  สนธิ
5. เด็กชายภาณุ  นพเวช
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิรมย์รา
7. เด็กชายรชต  พิลาหลวง
8. เด็กหญิงวทันยา  ควรพูนผล
9. เด็กหญิงสโรชา  สุขกร่ำ
10. เด็กชายไรวินท์  พุดโต
 
1. นางสาวชุติมา  ก๋งอุบล
2. นางสาวจตุพร  ก๋งอุบล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงณริญา  กาญจนารี
2. เด็กหญิงณัฐติกานต์  กันทะเนตร
3. เด็กหญิงณัฐธิชา  บริบูรณ์
4. นางสาวพรชิตา  อินทร์อ่ำ
5. เด็กหญิงวริศรา  กมลหัตถ์
6. เด็กหญิงสุพรรษา  พิกุลขาว
7. เด็กหญิงสุภาวดี  โสภาดี
8. เด็กหญิงอภิญญา  กรมดี
9. เด็กหญิงอิศริญา  วังทะพันธ์
10. เด็กหญิงเกวลิน  เข็มไธสง
 
1. นายภุชิสสะ  รุ่งวัฒนชัย
2. นางสุกัญญา  บุญโปรด
3. นางสาวอนุสรา  ไชยปัญญา
4. นางสาวบุษปรัศว์  ปานทอง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญโต
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ซุยพิมพ์
3. เด็กหญิงขวัญเรือน  ซุยพิมพ์
4. เด็กหญิงพรรพัสสา  บุตรลุน
5. เด็กหญิงมฆศร  สงวนงาม
6. เด็กหญิงวริศรา  น่วมเจิม
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
3. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
4. นางสาวณัทยา  ภูขีด
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปารณีย์  ศรีเทพ
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุทธมา
3. เด็กหญิงพรพิมล  มงคลทรัพย์
4. เด็กหญิงมุฑิตา  เกินพา
5. เด็กหญิงสุณิศา  มะลิรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงอาทิตยา  กัณหามี
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
3. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
4. นางมณี  เนื่องนาคา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแค 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แย้มฉวาก
2. เด็กหญิงกัณธิยา  ยังประเสริฐ
3. เด็กหญิงกุลวดี  จันทร์ทรงกลด
4. เด็กหญิงจิรฐา  วิชาสอน
5. เด็กหญิงชิดชนก  อาจกลั่นแก้ว
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อนันทสาร
7. เด็กหญิงลินดา  หนองหงอก
8. เด็กหญิงวาทิณี  ณราช
9. เด็กหญิงวิมล  อินหมุด
 
1. นางสาวมณี  บะวงษ์
2. นางสาวลลิตา  สิงห์ขจรศักดิ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จอกลม
2. เด็กหญิงกิตติภรณ์  เครือปาน
3. เด็กหญิงจิดาภา  นาชัยธง
4. เด็กหญิงจิตตา  พรมชาติ
5. เด็กหญิงชลธิชา  ทองธรรม
6. เด็กหญิงณัฐริกา  กลยนี
7. เด็กหญิงดารุณี  เจริญสุข
8. เด็กหญิงธมนวรรณ  ชัยภิรมย์สุข
9. เด็กหญิงวนิดา  เชิดรัมย์
10. เด็กหญิงศิริรักษ์  วังคีรี
11. เด็กหญิงสิทธิภัทร  ทาทองคำ
12. เด็กหญิงสุภาพร  มอญจันทร์
13. เด็กหญิงอนุสสรา  เบญมาตย์
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  หล่อแหลม
15. เด็กหญิงอัญชรียา  สงวนรัตน์
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นายไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ
3. นายพุฒินันท์  นาคบุตร
4. นางสาวดวงชีวัน  วิเศษหอม
5. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิถอย
2. เด็กหญิงจิดาภา  สมบัติดี
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โคตรพัฒน์
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  กันหกุล
5. เด็กหญิงณภัค  เจริญสุขโชค
6. เด็กหญิงณภัทร  สูนไธสง
7. เด็กหญิงทิพย์เนตร  ใจติ๊บ
8. เด็กหญิงธมณพัทร  อังธนากุล
9. เด็กหญิงธิมาภรณ์  แย้มสรวล
10. เด็กหญิงพีรดา  อินทะสระ
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ม่วงรอด
12. เด็กหญิงมนต์วลี  แสงงาม
13. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำมูล
14. เด็กหญิงวรกานต์  ไพศูนย์
15. เด็กหญิงอทิตยา  สมพิมพ์
16. เด็กหญิงเกศสรินทร์  แสนทวีสุข
 
1. นางประกายรัตน์  ดรุณพันธ์
2. นายไพโรจน์  เอื้อเฟื้อ
3. นายพุฒินันท์  นาคบุตร
4. นางสาวดวงชีวัน  วิเศษหอม
5. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายธนากร  อัศววีระเดช
2. เด็กชายธราธร  ปรุงศักดิ์
3. เด็กชายนภน  จะกู
4. เด็กชายนฤตย์  บุญสนุน
5. เด็กชายวรวุฒิ  ฤทธิ์ศิริ
 
1. นายธานินทร์  เทียนเจริญ
2. นายณัฐพล  หนองกก
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายสพล  จิรเจริญสกุล
2. เด็กชายเจตน์  เพ็ชรวารีวิทย์
 
1. นายธานินทร์  เทียนเจริญ
2. นายณัฐพล  หนองกก
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ 1. เด็กหญิงแมดิสัน  ทัพเนล
 
1. Ms.Melissa   Reilly
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ 1. เด็กหญิงMarie Eoin  Bernhardt Estolas
 
1. Ms.Gaynor  Britten
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนาตาลี  พาพิมาย
 
1. นางสาวดวงชีวัน  วิเศษหอม
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายพสิษฐ์  แช่ม
 
1. นางยุภา  รัตนมงคล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงปณาลี  มกรากร
 
1. Mr.Claas Ludwig  Emil
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปัฐน์ธนฉัตร  แจ้งเอี่ยม
 
1. นายอนุภาพ   ดอนเกิด
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงพรหมพร  ช้างศิลา
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรนรินทร์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  บุญช่วย
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1. เด็กหญิงชัญญา  พรหมณีวิรัช
 
1. Mr.Brian  Valendez
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทรัพย์ประมูล
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายกรก  สุขเกษม
2. เด็กชายชรินทร์  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงภวิษย์พร  สุทธิสนธิ์
4. เด็กชายราชวินิจ  แถวประโคน
5. เด็กหญิงอาภา  ศรีตระเวน
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กหญิงธิญาดา  อินทร์พล
 
1. Miss Dai zhi   Liu
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ประสีระวิเส
2. เด็กหญิงชิษณุพงศ์  พิมสุวรรณ
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสาวฤทัย  ทาวุ่น
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายพีรกานต์  เจริญวงศ์
2. เด็กชายษมานันท์  มิ่งมาลัยรักษ์
 
1. นางวนารัตน์  บวรโมทย์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายกัณฑพนธ์  สืบจากไม้
2. เด็กชายจักรรินทร์  ยี่รัมย์
3. เด็กชายธนวัฒน์  เติมทอง
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ก๋ำรามัญ
5. เด็กชายยุทธศักดิ์  แก้วดี
6. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทรงสวัสดิ์
 
1. นายธนกฤษ  เกษมสุขทวี
2. นางสาววิไลลักษณ์  ภู่กรุด
3. นางสุดถนอม  หล้าก่ำ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรงวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร  ริ้วสุนทร
2. เด็กหญิงจิราเจต  จันทา
3. เด็กหญิงฉัตรติยา  ปาลวัฒน์
4. เด็กชายธนภัทร  สุขเสน
5. เด็กชายปวริศ  ศิริเกิด
6. เด็กหญิงวันวิสา  ปถมสุข
 
1. นายรวินธนา  แคนจา
2. นายกฤษณุ  รุ่งเรือง
3. นายอภิรัฐ  รุ่งเรือง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. นางสาวจิรารัตน์  ฮวดใช้
2. เด็กชายชัยพร  วิสุทธิแพทย์
3. เด็กชายธนชัย  นามเสถียร
4. เด็กชายภานุพัฒน์  ลองละคร
5. เด็กชายวุฒิชัย  เก็บทรัพย์
6. เด็กหญิงสาวิตรี  หยวกวิ่ง
7. นายแสนสุข  ซาเจริญ
8. เด็กหญิงไอลดา  ทองสามูล
 
1. นายภุชิสสะ  รุ่งวัฒนชัย
2. นายจุมพลภัทร์  มากสวัสดิ์
3. นายดุษิต  ศรีหิรัญ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกณิษฐา  อิ่มวรคุณ
2. เด็กหญิงกะรัต  อิ่มวรคุณ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขาวสะอาด
4. เด็กหญิงจีรนันท์  มาลา
5. เด็กชายธีระวัฒน์  เยาวราช
6. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  อ่อนแช่ม
7. เด็กชายภูตะวัน  อุณรชิต
8. เด็กชายวุฒิชัย  เด่นดวง
9. เด็กหญิงศกลรัตน์  เลิศล้ำสกุลการ
10. เด็กหญิงศรุตา  เหล่าธิรพาณิช
 
1. นางประภารัสมิ์  เทียบคุณ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) 1. เด็กหญิงญัรญานี  เอี่ยมสำราญ
2. เด็กหญิงตัสนีม  อาหมัด
3. เด็กหญิงธนพร  สิงห์ไกรหาญ
 
1. นางเบญจมาศ  ชุมเดช
2. นางสาวสุพัชรี  เชาวน์ดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขกร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยพลฤทธิ์
2. เด็กหญิงวิรินทร์  ศรีบุระ
3. เด็กหญิงศศิธร  นามขำ
 
1. นางเพ็ญพร  เอี่ยมจิตโสภา
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  นรสาร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริมฉัตร  พรหมเดช
2. เด็กหญิงสุธิชา  ทองเป้อ
3. เด็กชายเจษฎา  พุ่มเถื่อน
 
1. นางปารดา  วงศ์ชนเดช
2. นางธมนวรรณ  พลกล้า
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญล้อม
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  กล่ำจีน
3. เด็กหญิงภาวริน  อ้นแพ
 
1. นางน้ำอ้อย  เพ็ชรวิภาต
2. นางสุชาดา  โพธิ์เมือง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  รุ่งเรือง
2. เด็กชายธีรภัทร์  หลงศรี
 
1. นางมณี  เนื่องนาคา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุศรินทร์  เข็มขาว
2. เด็กชายณภัทร  อังคุระนาวิน
 
1. นางสาวอริสต์  ไกรงาม
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  มีสวรรค์
2. เด็กชายวิทวัส  เหมือนแม้น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิไกร  มูลคาย
2. นางสาวจุฬาพัฒน์  ชัยผาติกุล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายฉัตรพัฒน์  สุขพันธ์อ่ำ
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  เกียรติทวีเลิศ
 
1. นางสุคนธ์ทิพย์  เสมทรัพย์
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์ศรีเมือง
2. เด็กชายอิทธิพงศ์  คำวาโย
 
1. นายสันต์  คาวีรัตน์
2. นางสาวสุปราณี  ศรีนวลจันทร์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายฉันทวัฒน์  เลิศมิ่งชัยมงคล
2. เด็กชายอริย์ธัช  กรวิชญ์สิริชัย
 
1. นายสุวัชชัย  กระทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงไอลดา  ทองสามูล
 
1. นายจุมพลภัทร์  มากสวัสดิ์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แจ้งศรี
 
1. นางสาววราภรณ์  แซ่อึ้ง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยกเจริญ
2. เด็กหญิงดวงพร  สุวรรณชัย
 
1. นายอนันต์  พรมเสนสา
2. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
 
149 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปาณิศา  พลกล้า
2. เด็กหญิงภัทรธาดา  รอดดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วงค์มณี
2. นางสาวพนิตา  รุ่งเรืองประมง
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กชายชุติชัย  ชิ้นแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มาวินี
3. เด็กชายอภิชาติ  ม่วงแก้ว
 
1. นายอนันต์  พรมเสนสา
2. นางสาวทัศนีย์  พิมพ์ดี
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายวัชรวิทย์  พันธ์งาม
2. เด็กชายสุริยกมล  สังข์ส้ม
 
1. นางสาวคริสมาส  ไขแสง
 
152 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายณัฐชรินทร์  หารชัยภูมิ
2. นายเจษฎา  รอดบุญ
 
1. นายศรายุทธ  ตุตะเวช
2. นางสาวเบญจวรรณ  กลิ่นดี
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส 1. เด็กหญิงกิตติยา  อิฐถารัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญแก่น
 
1. นายเสรี  โพธิ์ปานพะเนา
 
154 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายจิรายุ  ธรรมประเสริฐ
2. เด็กชายณัฐกร  ดวงเดือน
 
1. นายนรภัทร  สิงห์นวล
2. นายปรีชาชาญ  รุ่งเรือง
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนกณิภรณ์  สุขใส
2. เด็กหญิงธมกร  ธรรมพรสิน
 
1. นางมลิวัลย์  บริรัตนวงศ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงศุภนิดา  พุ่มเกิด
2. เด็กชายสุวัฒน์  สว่างศรี
 
1. นางสาวสุจิตรา  สนธิภักดี
2. นางนภาพร  ป้อมเอี่ยม
 
157 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายภราดร  พรรณนา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ภิรมย์จันทร์
 
1. นางสาวรัดดาวัลย์  เขื่อนคำ
2. นางจิรา  โสภณจริยกิจ
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายธนาธิป  สุวรรณเพชร
2. เด็กชายศาสตรา  บำรุงศรี
 
1. นายนรภัทร  สิงห์นวล
2. นายปรีชาชาญ  รุ่งเรือง
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเก้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กองตัน
2. เด็กหญิงนริศรา  กรมแสง
 
1. นายจตุพล  พรมรินทร์
2. นางสาวมลธิชา  ฤทธิทานัน
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายมนัสทชัย  ทรัพย์ศรี
2. เด็กชายรติพงษ์  พงษ์อริยะ
3. เด็กชายอชิตพล  สังสาตร์
 
1. นายฉัตรชัย  พรมจิตร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายก้องภพ  งามเจริญ
2. เด็กชายปริญญา  เคหาไสย
3. เด็กหญิงวรรณรดา  โพธิ์เพชร
 
1. นางสาวอัจษฎา  มะจุเงิน
2. นายพิเชษฐ์  แซ่กัง
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายนิรันดค์  ยืนตน
2. เด็กชายปฏิภาณ  นิลพัฒน์
3. เด็กชายเจษฎา  พรมคอย
 
1. นายปรุฬ  นาคเล็ก
2. นางอุไรวรรณ  หอมชื่นชม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองบางปิ้ง 1. เด็กหญิงวนิดา  กัลยานุช
2. เด็กชายศิรวัส  ศรีสุขพร้อม
3. เด็กหญิงสุนันทา  คำศรี
 
1. นางสาวเฟื้องฟ้า  แก้วปัญญา
2. นางวิลาวรรณ  ชังสัตรู
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐเสฎฐ์  อมรแมนนันท์
2. เด็กชายมัชพล  คลังผา
3. เด็กชายวิศรุต  จันทร์แสง
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  นันแก้ว
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดาวัลย์
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แก้วสำราญ
4. เด็กหญิงชฎาพร  เครือกล่ำ
5. เด็กหญิงลูกน้ำ  -
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ฝางลิต
 
1. นางสาวนภาพร  ทองใบ
2. นางพัชรี  สุขนิยม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  จันทร์ย้อย
2. เด็กหญิงนรินทร  ก๋งมีประเสริฐ
3. เด็กชายนัสมา  ฉาไธสง
4. เด็กหญิงสิริกันยา  ปัญศักดิ์ปราการ
5. เด็กหญิงสุภัชชา  สุดชะเนย์
6. เด็กหญิงสุภาวิกา  โพธิสาร
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  มาฆะบูชา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวจั่น
3. เด็กหญิงอรนลิน  เหมือนเดช
 
1. นางวิภาวรรณ  จันทร์ศรี
2. นางสาวสุวรรษา  สุขเกิด
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญโท
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อาริกุล
3. เด็กหญิงวรัญญา  บัวล้อมแก้ว
 
1. นางสาวสมร  บุญโภค
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ธรรม  ถาดอิน
2. เด็กชายณัชพล  พัฒนะปรัชญานนท์
3. เด็กชายสุริยศักดิ์  จันหอม
 
1. นางวันเพ็ญ  บูรณะพล
2. นางสาวชื่นฤดี  มากสอน
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เซี๊ยกสาตร์
2. เด็กหญิงสิริลดา  นาวา
3. เด็กชายเทวา  ดรุณพันธ์
 
1. นางสาวพรรณชนก  มีมงคล
2. นางสาวอรุณ  ไชยคต
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โยธาจันทร์
2. เด็กชายน่าน  อุบล
3. เด็กหญิงสิรินยา  เหนือพวน
 
1. นายสุภาค  มงคลชัย
2. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ทองประเทือง
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  แสนสนุก
3. เด็กหญิงแพรทราย  ศรีสินธ์
 
1. นางเสาวนิจ  ทองมูล
2. นางศิริวรรณ  พุ่มเจริญ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลป์รัตน์  สุพรรณ
2. เด็กหญิงชนาพร  ทองจำนงค์
3. เด็กหญิงธันยพร  จอนแจ้งจันทร์
 
1. นางนุชนาถ  ศรีสัจจะ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงพรพิมล  จันทร์แจ้ง
2. เด็กหญิงยอดหญิง  นรินทร์
3. เด็กหญิงวนาลี  ชนะกิจ
 
1. นางสาวปวริศา  ลือโสภา
2. นางปราณี  พวงบุญ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (ในระบบสาธิต ม.รามคำแหง) 1. เด็กหญิงจารวี  โอดไธสง
2. เด็กหญิงภัทนภา  บุญครอบ
3. เด็กหญิงวรรณษา  สายวรณ์
 
1. นางสาวฤทัยรักษ์  ดำทองสุก
2. นางสาวมณีรัตน์  ทองนพคุณ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. นางสาวกนกกร  กลิ่นดี
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  สอาดศรี
3. เด็กชายศุทธวีร์  ทองภูเบศ
 
1. นางสาววรวลัญช์   คงกัน
2. นางสาวเบญจวรรณ  กลิ่นดี
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  หวานใจ
2. เด็กหญิงวรินรำไพ  สนแจ้ง
3. เด็กหญิงวริศรา  อุบานผล
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  แย้มขยาย
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  รักษี
3. เด็กชายวิชชุกร  คงประกอบ
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นางสาวศุภมาส  เผื่อนด้วง
 
179 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว
 
1. นางทิพวัลย์  พันธ์ุพยัคฆ์
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพรกษา 1. เด็กชายกฤตชญานนท์  เรืองศรี
2. เด็กชายทรัพย์สิน  จามจุรี
3. เด็กชายวาทิต  ตั้นภูมี
 
1. นางวนิดา  ขามชู
2. นางสาวสาวิทย์ตรี  สาแก้ว
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1. เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงนันทิญา  ธรรมพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรินธร  นาคเจือทอง
 
1. นางสาวธารทิพย์  จึงสิริรุ่งเรือง
2. นางสาวจิราพร  พุ่มเรือง
 
182 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1. เด็กชายเอกนรา  ห้วยทราย
 
1. นางสาววัฒนา  จุ้ยศิริ
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  บุราณเศรษฐ์
 
1. นางอัจฉรา  กลยนีย์
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายสรัล  โนนสูง
 
1. นางน้ำอ้อย  เพ็ชรวิภาต
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคู่สร้าง 1. เด็กชายอรรถชัย  มั่นยืน
 
1. นางสาวบัณฑิดา  ศุพุทธมงคล
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กชายรัตนกร   ทุมพุฒ
 
1. นางอภิชา  สาดอนขวาง
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 1. เด็กชายอนุลักษณ์  เพ็ชรัตน์
 
1. นางเครือฟ้า  ปรางทิพย์
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1. เด็กชายปณภัช  กุญชรทวาสิน
 
1. นางอัญชลี  มณีเล็ก
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายศรัณย์  บุญหล้า
 
1. นางสุกานดา  นกสกุล
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงบุญจิรา  ประสพดี
2. เด็กชายพรพล  คชสาร
3. เด็กชายวรรณศิลป์  ฉิมบรรจง
 
1. นางน้ำอ้อย  เพ็ชรวิภาต
2. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายกิตติ  ศุภากร
2. เด็กชายประทีป  คงแสนคำ
3. เด็กหญิงสิตานันท์  นกน้อย
 
1. นางสายตา  ตันสุน
2. นางสุกานดา  นกสกุล
 
192 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายสหัสวรรษ  สุขนุ่ม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ระดาไสย
 
1. นายนุชา  เฉยดิษฐ
 
193 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย 1. เด็กชายพลวัต  ผลพิรุฬ
2. เด็กชายศุภชัย  จานประเสริฐ
 
1. นางเรไร  คล้ายหิรัญ
2. นางสุพรรษา  แก้วปิยะทรัพย์
 
194 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  วิชาเกวียน
2. เด็กชายพิเชษฐ  ฉ่ำชื่นใจ
 
1. นางกมลภัทร  บุญเชิด
2. นางสุกานดา  นกสกุล
 
195 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงฉันทยา  ศรพุทธาญาติ
2. เด็กชายศุภสิน  พลายเถื่อน
 
1. นายนิวัติ  โชติศรีนิล
2. นางปราณี  ด้วงทอง
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงมนัสวี  เครือศรี
 
1. นายพีระเดศ  นามวงษ์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางจาก 1. เด็กหญิงบุญญาพร  กลมกูล
 
1. นางสาวปวีณา  หมายถมกลาง
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เพ็งรักษ์
 
1. นายนาวี  จันทร์สว่าง
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนส้ม 1. เด็กชายพงศ์พสิน   ตะเพียนทอง
 
1. นางศรีไพรวรรณ  อานุภาพยิ่งยง
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  คอยหอย
 
1. นางจันทรธิมา  สุคนธทรัพย์
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 1. เด็กหญิงกมลกานต์  ขันคำ
2. เด็กหญิงจันทวรรณ  สายแสน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญเรือง
4. เด็กหญิงธัญญาพร  ดาษพินิจ
5. เด็กหญิงศิลินดา  เต็งวิเศษ
6. เด็กหญิงสุพินญา  ยอดโพธิ์
7. เด็กหญิงเปมิกา  ม่วมกระโทก
 
1. นางกัญญ์ณพัชญ์  รัญสันเทียะ
2. นางสาวพีรยา  หอขุนทด
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายสรสิช  บุญมาก
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย 1. เด็กชายธีระภัทร์  ลอยแก้ว
 
1. นางจันทรธิมา  สุคนธทรัพย์
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  พิกุลหอม
 
1. นางสาวสรัญญา  เรือนเรือง
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  พันบุรี
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงนัฐชา  บุญกัน
 
1. นางสาวสุขุมาล  เจริญรัมย์
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแค 1. เด็กหญิงศราสิณี  แก้วภู
 
1. นางสาวกัลยกร  บุญญะวัตร
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เรืองสว่าง
 
1. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายนราดล  ธนิกกุล
 
1. นางวรนุช  โหงวสอาด
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแสนสุข 1. เด็กหญิงฟ้าใส  คงทอง
2. เด็กชายวันเฉลิม  ชาวปราการ
3. เด็กชายเจนมณฑล  ทองไพบูลย์
 
1. นางวัลภา  แสงสมดี
2. นางสาวชวัลรัตน์  แจ่มสุข
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายกนกมงคล  ทองแน่นสิรินันท์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เทียนดอนไพร
3. เด็กชายสัญชัย  จันทรเจริญกิจ
 
1. นางสาวสุวิมล  ประเสริฐสมบูรณ์
2. นางเสาวนีย์  เพ็ชรสงค์
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านสำโรง 1. เด็กชายวงศ์ธร  แช่มชื่น
2. เด็กหญิงสงบ  สุนทร
3. เด็กหญิงเจนจิรา   หงษ์สี
 
1. นางสาวกนิษฐา  ลี้ถาวร
2. นางสาวสุกัญญา  เนตรมงคล
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ 1. เด็กหญิงดวงกมล  นิพัทธกุศลศิล
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองมานิตย์
3. เด็กหญิงเกตแก้ว  เวชพันธ์
 
1. นางเฉลา  ละมูลมั่ง
2. นางสาวกาญจนา  จันทร์แดง
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 1. เด็กชายจตุพล  คลองนอก
2. เด็กชายนนทพัทธ์  การุณ
3. เด็กชายเจษฎา  สิทธิปง
 
1. นางกัญญ์พัชญ์  รัญสันเทียะ
2. นางสาวพีรยา  หอขุนทด
 
215 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหัวเสือ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญสุข
2. เด็กชายวัฒนา  จักขุจันทร์
3. เด็กหญิงสุพินญา  ยอดโพธิ์
 
1. นางกัญญ์ณพัชญ์  รัญสันเทียะ
2. นางสาวพีรยา  หอขุนทด
 
216 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงภารดี  พุฒิชาวนา
2. เด็กชายอดิเทพ  ตะวิทา
 
1. นางรพีกร  กฤชาพาสงค์
2. นางสุกานดา  นกสกุล
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กหญิงมินชาฎา  เนียมโตนด
2. เด็กหญิงหยกศิรา  แดงน้อย
3. เด็กชายเมธา  นุชศิลา
 
1. นางอาภรณ์  เหมาะสม
2. นางสาวพนิตพิชา  คงศิริ
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงมณฑิตา  มั่นจิต
2. เด็กชายสิทธิโชติ  ปาลิกภัฎ
3. เด็กหญิงอภิณญา  เขียวป้อม
 
1. นาย่นรภัทร  สิงห์นวล
2. นางลัดดา  ปัญญาภรณ์ประสาท