หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 11 21 20
2 003 โรงเรียนคลองกันยา 13 19 18
3 005 โรงเรียนคลองบางกระบือ 22 46 28
4 006 โรงเรียนคลองบางกะสี 0 0 0
5 007 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 10 17 14
6 009 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 43 79 67
7 287009 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 3 6 6
8 008 โรงเรียนคลองบางแก้ว 35 70 52
9 010 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 0 0 0
10 011 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 5 10 9
11 012 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 0 0 0
12 013 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 6 12 6
13 014 โรงเรียนคลองสะบัดจาก 0 0 0
14 015 โรงเรียนคลองหลุมลึก 11 23 16
15 004 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 8 67 27
16 018 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 33 89 48
17 019 โรงเรียนตลาดคลองสวน 0 0 0
18 020 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 37 90 55
19 021 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 0 0 0
20 026 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0
21 027 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0 0 0
22 029 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 5 5 5
23 031 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 16 49 30
24 032 โรงเรียนปากคลองมอญ 21 37 22
25 033 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 35 71 51
26 036 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 34 122 62
27 037 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 6 12 8
28 038 โรงเรียนวัดกาหลง 0 0 0
29 039 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 63 134 91
30 041 โรงเรียนวัดคอลาด 0 0 0
31 043 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 43 94 62
32 044 โรงเรียนวัดนาคราช 0 0 0
33 045 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 28 69 53
34 046 โรงเรียนวัดบัวโรย 15 34 23
35 049 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 5 5 5
36 050 โรงเรียนวัดบางบ่อ 22 49 34
37 051 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 18 39 26
38 052 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 51 145 73
39 053 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 46 106 70
40 054 โรงเรียนวัดบางเพรียง 25 57 44
41 047 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 12 23 16
42 048 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 49 97 61
43 055 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 4 10 9
44 058 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 3 5 3
45 057 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 29 47 35
46 059 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 19 37 27
47 060 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 47 100 55
48 061 โรงเรียนวัดลาดหวาย 0 0 0
49 062 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 47 104 61
50 063 โรงเรียนวัดสร่างโศก 0 0 0
51 064 โรงเรียนวัดสลุด 33 106 60
52 065 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
53 066 โรงเรียนวัดสีล้ง 8 17 13
54 067 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 1 1 1
55 070 โรงเรียนวัดหนามแดง 33 71 57
56 071 โรงเรียนวัดหัวคู้ 6 10 8
57 040 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 12 21 17
58 056 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 18 33 19
59 068 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 40 70 52
60 287068 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 1 2 2
61 069 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 32 66 49
62 042 โรงเรียนวัดโคธาราม 12 20 19
63 078 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 0 0 0
64 079 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 26 48 38
65 080 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 12 18 15
66 081 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 0 0 0
67 082 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 32 65 44
68 083 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 69 220 109
69 016 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 48 96 58
70 017 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 13 19 13
71 022 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 25 50 25
72 024 โรงเรียนเทวะคลองตรง 0 0 0
73 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 19 49 23
74 023 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 0 0 0
75 028 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 0 0 0
76 030 โรงเรียนประภามนตรี 3 0 0 0
77 035 โรงเรียนยินดีวิทย์ 20 34 29
78 072 โรงเรียนศรีดรุณ 0 0 0
79 073 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 0 0 0
80 074 โรงเรียนสาธิตบางนา 34 47 40
81 287074 โรงเรียนสาธิตบางนา 1 1 1
82 075 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 14 28 22
83 076 โรงเรียนสารสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 0 0 0
84 077 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
85 001 โรงเรียนเกวลินวิทยา 21 33 30
86 034 โรงเรียนไพรีขยาด 9 15 11
รวม 1419 3140 2047
5187

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ท. 086-0545730 : ssp2508@gmail.com /เศวต อ. โทร.083-1239514 : sweauy@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]