สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 42 14 3 8 59
2 วัดกิ่งแก้ว 32 10 10 8 52
3 วัดบางพลีใหญ่ใน 29 7 4 4 40
4 วัดบางพลีใหญ่กลาง 27 12 5 3 44
5 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 24 15 7 2 46
6 วัดศรีวารีน้อย 23 5 8 4 36
7 วัดราษฎร์บูรณะ 22 7 9 7 38
8 วัดบางโฉลงใน 22 6 8 9 36
9 คลองบางน้ำจืด 19 10 2 10 31
10 รัตนโกสินทร์ 9 17 6 7 4 30
11 ตลาดบางพลีน้อย 16 10 3 4 29
12 สาธิตบางนา 16 8 4 6 28
13 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 15 9 5 2 29
14 วัดหนามแดง 15 8 2 7 25
15 วัดนิยมยาตรา 15 4 3 5 22
16 วัดเสาธงกลาง 15 4 2 8 21
17 วัดจรเข้ใหญ่ 13 13 8 6 34
18 วัดสลุด 13 8 4 6 25
19 พรหมพิกุลทอง 12 7 10 6 29
20 วัดเสาธงนอก 11 9 5 7 25
21 ปากคลองชวดใหญ่ 9 0 3 3 12
22 คลองบางแก้ว 8 9 6 7 23
23 วัดมงคลโคธาวาส 8 9 4 7 21
24 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 8 7 8 2 23
25 สุเหร่าบางกะสี 8 5 4 8 17
26 วัดเกาะแก้ว 7 1 0 3 8
27 วัดบัวโรย 7 0 4 0 11
28 วัดบางบ่อ 6 9 2 3 17
29 วัดบางเพรียง 6 8 6 2 20
30 วัดราษฎร์นิยมธรรม 6 7 2 2 15
31 คลองเจริญราษฎร์ 6 0 0 0 6
32 เตรียมปริญญานุสรณ์ 5 13 3 2 21
33 วัดบางโฉลงนอก 4 6 0 2 10
34 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 4 5 2 6 11
35 ไทยรัฐวิทยา 71 4 4 3 7 11
36 วัดบางพลีน้อย 4 3 5 5 12
37 คลองบางกระบือ 4 3 4 6 11
38 คลองบางกะอี่ 4 1 0 2 5
39 ยินดีวิทย์ 3 6 5 5 14
40 ไพรีขยาด 3 2 1 2 6
41 เกวลินวิทยา 2 7 6 5 15
42 คลองกันยา 2 5 0 3 7
43 คลองหลุมลึก 2 1 1 1 4
44 วัดปานประสิทธาราม 2 0 1 1 3
45 สามัคคีวิทยา 1 9 3 1 13
46 คลองลาดกระบัง 1 3 1 1 5
47 คลองกระแชงเตย 1 2 5 1 8
48 วัดโคธาราม 1 1 2 5 4
49 วัดหัวคู้ 1 0 3 1 4
50 วัดสุคันธาวาส 1 0 0 0 1
51 สุเหร่าบางปลา 0 5 2 4 7
52 ปากคลองมอญ 0 2 5 7 7
53 วัดสีล้ง 0 2 3 0 5
54 คลองปลัดเปรียง 0 2 1 1 3
55 ละมูลรอดศิริ 0 1 5 0 6
56 วัดบางนางเพ็ง 0 1 1 2 2
57 บ้านท้องคุ้ง 0 1 0 3 1
58 วัดมงคลนิมิตร 0 0 0 3 0
59 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 0 2 0
รวม 526 312 210 231 1,048