สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 42 14 3 8 59
2 วัดกิ่งแก้ว 30 10 10 8 50
3 วัดบางพลีใหญ่ใน 29 7 4 4 40
4 วัดบางพลีใหญ่กลาง 25 12 4 3 41
5 วัดราษฎร์บูรณะ 22 7 9 7 38
6 วัดศรีวารีน้อย 22 3 7 4 32
7 คลองบางน้ำจืด 19 10 2 10 31
8 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 18 13 6 2 37
9 รัตนโกสินทร์ 9 17 6 7 4 30
10 ตลาดบางพลีน้อย 16 10 3 4 29
11 สาธิตบางนา 16 8 4 6 28
12 วัดบางโฉลงใน 16 5 8 8 29
13 วัดเสาธงกลาง 15 4 2 8 21
14 วัดจรเข้ใหญ่ 13 13 8 6 34
15 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 13 9 4 2 26
16 วัดสลุด 13 8 4 6 25
17 วัดนิยมยาตรา 13 4 3 5 20
18 พรหมพิกุลทอง 12 7 10 6 29
19 วัดหนามแดง 11 8 2 7 21
20 วัดเสาธงนอก 10 9 5 7 24
21 ปากคลองชวดใหญ่ 9 0 3 3 12
22 คลองบางแก้ว 8 9 6 7 23
23 วัดมงคลโคธาวาส 8 9 4 7 21
24 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 8 7 8 2 23
25 สุเหร่าบางกะสี 7 5 4 8 16
26 วัดบัวโรย 7 0 3 0 10
27 วัดบางบ่อ 6 9 2 3 17
28 วัดบางเพรียง 6 8 5 2 19
29 วัดราษฎร์นิยมธรรม 6 7 2 2 15
30 วัดเกาะแก้ว 6 1 0 3 7
31 คลองเจริญราษฎร์ 6 0 0 0 6
32 เตรียมปริญญานุสรณ์ 5 13 3 2 21
33 วัดบางโฉลงนอก 4 6 0 2 10
34 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 4 5 2 6 11
35 ไทยรัฐวิทยา 71 4 4 3 7 11
36 วัดบางพลีน้อย 4 3 5 5 12
37 คลองบางกะอี่ 4 1 0 2 5
38 ยินดีวิทย์ 3 6 5 5 14
39 คลองบางกระบือ 3 2 4 6 9
40 ไพรีขยาด 3 2 1 2 6
41 เกวลินวิทยา 2 7 6 5 15
42 คลองกันยา 2 5 0 3 7
43 คลองหลุมลึก 2 1 1 1 4
44 วัดปานประสิทธาราม 2 0 1 1 3
45 สามัคคีวิทยา 1 9 3 1 13
46 คลองลาดกระบัง 1 3 1 1 5
47 คลองกระแชงเตย 1 2 5 1 8
48 วัดโคธาราม 1 1 2 5 4
49 วัดหัวคู้ 1 0 3 1 4
50 วัดสุคันธาวาส 1 0 0 0 1
51 สุเหร่าบางปลา 0 5 2 4 7
52 ปากคลองมอญ 0 2 5 7 7
53 วัดสีล้ง 0 2 3 0 5
54 คลองปลัดเปรียง 0 2 1 1 3
55 ละมูลรอดศิริ 0 1 5 0 6
56 วัดบางนางเพ็ง 0 1 1 2 2
57 บ้านท้องคุ้ง 0 1 0 3 1
58 วัดมงคลนิมิตร 0 0 0 3 0
59 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 0 2 0
รวม 497 306 204 230 1,237