สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=59 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 วัดกิ่งแก้ว 18 11 8 37 32 10 10 8 52
2 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 16 9 9 34 42 14 3 8 59
3 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 16 6 4 26 24 15 7 2 46
4 วัดบางพลีใหญ่ใน 13 7 9 29 29 7 4 4 40
5 วัดราษฎร์บูรณะ 13 7 4 24 22 7 9 7 38
6 วัดศรีวารีน้อย 10 11 4 25 23 5 8 4 36
7 วัดเสาธงกลาง 9 6 2 17 15 4 2 8 21
8 วัดนิยมยาตรา 8 4 3 15 15 4 3 5 22
9 วัดสลุด 7 6 5 18 13 8 4 6 25
10 วัดบางโฉลงใน 7 5 5 17 22 6 8 9 36
11 ปากคลองชวดใหญ่ 7 2 0 9 9 0 3 3 12
12 วัดบางพลีใหญ่กลาง 6 6 9 21 27 12 5 3 44
13 คลองบางน้ำจืด 6 4 5 15 19 10 2 10 31
14 วัดหนามแดง 5 4 1 10 15 8 2 7 25
15 พรหมพิกุลทอง 5 3 1 9 12 7 10 6 29
16 วัดบัวโรย 5 0 1 6 7 0 4 0 11
17 สาธิตบางนา 4 9 3 16 16 8 4 6 28
18 รัตนโกสินทร์ 9 4 5 4 13 17 6 7 4 30
19 วัดจรเข้ใหญ่ 4 4 6 14 13 13 8 6 34
20 สุเหร่าบางกะสี 4 2 0 6 8 5 4 8 17
21 คลองเจริญราษฎร์ 4 2 0 6 6 0 0 0 6
22 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 3 6 7 16 15 9 5 2 29
23 วัดราษฎร์นิยมธรรม 3 0 0 3 6 7 2 2 15
24 ตลาดบางพลีน้อย 2 8 5 15 16 10 3 4 29
25 วัดบางพลีน้อย 2 2 1 5 4 3 5 5 12
26 วัดเกาะแก้ว 2 0 1 3 7 1 0 3 8
27 วัดบางบ่อ 2 0 0 2 6 9 2 3 17
28 วัดเสาธงนอก 1 5 1 7 11 9 5 7 25
29 วัดมงคลโคธาวาส 1 2 3 6 8 9 4 7 21
30 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 1 2 1 4 4 5 2 6 11
31 เตรียมปริญญานุสรณ์ 1 1 4 6 5 13 3 2 21
32 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 1 1 2 4 8 7 8 2 23
33 คลองบางแก้ว 1 1 1 3 8 9 6 7 23
34 วัดปานประสิทธาราม 1 1 0 2 2 0 1 1 3
35 วัดบางเพรียง 1 0 1 2 6 8 6 2 20
36 คลองบางกะอี่ 1 0 1 2 4 1 0 2 5
37 ไพรีขยาด 1 0 0 1 3 2 1 2 6
38 คลองกันยา 1 0 0 1 2 5 0 3 7
39 วัดโคธาราม 1 0 0 1 1 1 2 5 4
40 วัดบางโฉลงนอก 0 4 1 5 4 6 0 2 10
41 วัดหัวคู้ 0 3 0 3 1 0 3 1 4
42 ไทยรัฐวิทยา 71 0 2 0 2 4 4 3 7 11
43 ยินดีวิทย์ 0 1 2 3 3 6 5 5 14
44 คลองหลุมลึก 0 1 1 2 2 1 1 1 4
45 คลองบางกระบือ 0 1 0 1 4 3 4 6 11
46 สามัคคีวิทยา 0 1 0 1 1 9 3 1 13
47 ละมูลรอดศิริ 0 0 1 1 0 1 5 0 6
48 เกวลินวิทยา 0 0 0 0 2 7 6 5 15
49 คลองลาดกระบัง 0 0 0 0 1 3 1 1 5
50 คลองกระแชงเตย 0 0 0 0 1 2 5 1 8
51 วัดสุคันธาวาส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
52 สุเหร่าบางปลา 0 0 0 0 0 5 2 4 7
53 ปากคลองมอญ 0 0 0 0 0 2 5 7 7
54 วัดสีล้ง 0 0 0 0 0 2 3 0 5
55 คลองปลัดเปรียง 0 0 0 0 0 2 1 1 3
56 วัดบางนางเพ็ง 0 0 0 0 0 1 1 2 2
57 บ้านท้องคุ้ง 0 0 0 0 0 1 0 3 1
58 วัดมงคลนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0 3 0
59 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
รวม 197 155 116 468 526 312 210 231 1,048