งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 174
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอัมรินทร์    เฉลิมสถาพร
2. เด็กชายต้น    ดุลพฤษศักดิ์
1. นางสาวฐิติพร    อนุสิทธิ์
2. นายอาทรศักดิ์    มังคละศิริ
7
2 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณฐกร    กองสุวรรณ์
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ    ดอกจันทร์
1. นางสาวฉัฐญา    ละม้ายแข
2. นางสาววลัยภรณ์    วิบูลย์พันธ์
16
3 โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอัครเดช    จันทร์เปรม
2. เด็กหญิงประกายดาว    นาคประสิทธิ์
1. นางสาววันดี    เกษชื่น
6
4 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายศักดิ์นรินทร์    ปานท่าไข่
2. เด็กชายพีรพัฒน์    แก้วพินิจ
1. นายศุขสรรณ์    แจ้งใจ
2. นางสาวสุดารัตน์    หลุงมา
11
5 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปิยพงษ์    ประชาสนธิ์
2. เด็กชายธนกฤต    ฉิมมานาง
1. นางสาวณงนภา    บุญเงิน
2. นางสาวนิสากร    แก้วโอภาส
12
6 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอภิรักษ์    จันแดง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์    จันแดง
1. นายพินิจ    วงษ์เป็นสุข
2. นางสาวสุภาพร    ห่วงมาก
21
7 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชินพรรธน์    เฉลิมธนะวงศ์
2. เด็กชายนิพิฐพนธ์    จบศรี
1. นายภราดร    แสงอุไร
5
8 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายจิตติพัฒน์    ภู่บังบอน
2. เด็กชายปฏิภาณ    เทศทอง
1. นางสาวจุฑารัตน์    พิมพาลัย
18
9 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนพพล    ดอกแก้ว
2. เด็กชายจิรวุฒิ    หมื่นรักษ์
1. นางสาววาสนา    กลิ่นเอี่ยม
2. นางสาวเกวลี    บุญเฉลียว
8
10 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปิยะพงษ์    คำชู
2. เด็กชายศศิล    คำนนท์
1. นางสาวปิยะนุช    โถชัยคำ
2. นายมนัส    วงอั้ว
10
11 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายรณพีร์    คำจีน
2. เด็กชายแสงสุริยา    แก้วพาปราบ
1. นางสาวปรียา    วิรุลพันธ์
24
12 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์    สุ่มสังข์
2. เด็กชายมนตรี    บุญแย้ม
1. นางสาวสมหทัย    ชื่นพลี
2. นายไพรวัลย์    วีระพันธ์
22
13 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภูดิศ    ปานเย
2. เด็กชายสดายุ    สอนรัตน์
1. นางสาววัจนา    โรจนรุ่งทวี
2. นางสมพร    พรหมศร
23
14 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วสันต์
2. เด็กชายจันธวัติน์    เวียงจันทร์
1. นายณัฐนันท์    เกตุโท
2. นายนที    กันสุข
13
15 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    รอดเปล่ง
2. เด็กชายเมธาวิน    อุดมวงศ์
1. นางสาวธีรนุช    โพธิ์มาศ
17
16 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธรรมรักษ์    ชายคำ
2. เด็กชายิอัมรินทร์    นุชละม้าย
1. นายอภิชา    หน่อแก้ว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
17 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายองค์เอก    เจริญฤทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร    ชังวัดดี
1. นางสาววิมลรัตน์    กิมาลี
20
18 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนชัย    คงหนู
2. เด็กชายชนาธิป    ปานท่าไข่
1. นางสาวนีรนุช    ลือกำลัง
4
19 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    จันทร์ทรา
2. เด็กชายอภิวัฒน์    ไชยคำ
1. นางสาวนภาพร    ใจบุญ
2. นางสาวสุภิญญา    สุวรรณสม
14
20 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายพีระพัฒน์    เดชครา
2. เด็กชายธรรมนุญ    ตุ่นคำแดง
1. นางนาฏยา    บรรจงอักษร
2. นางสาวมาลี    ลาภลมูล
15
21 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนดล    หมัดแสง
2. เด็กชายปวรวิทย์    ย่อมไธสง
1. นายวรกฤต    เอกธนารัฐ
ชนะเลิศ
22 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภูวเดช    ภูริชกุลนันท์
2. เด็กชายรัตนากร    บุญรอด
1. นายกิตินันท์    นาเสถียร
2. นายวีระศักดิ์    เกษรจันทร์
9
23 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวายุ    นามแสงโครต
2. เด็กชายธนาพล    วิเชียรน้อย
1. นางสาวพัชราภรณ์    จันทรมณี
2. นางสาววาสนา    เที่ยงธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
24 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเมธาวุฒิ    พรรธนะแพทย์
2. เด็กชายพุฒิเมธ    จุลรัสเถียร
1. นายสุปรีชา    สอนสาระ
25 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภูตะวัน    ภูลายดอก
2. เด็กชายระพีพัฒน์    ฤกษ์ดี
1. นายตระการ    ประกอบศรี
2. ว่าที่ร้อยตรีนิยม    เถาะสูงเนิน
19
26 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกิตติ    อิทธิวัฒนะ
2. เด็กชายธีรวุฒิ    คนชม
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภฤกษ์    ขันทอง ร.น
2. นางสาวสุนิสา    แก่นโพธิ์ศรี
25
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................