งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชลธี    แซ่เติ๋น
2. เด็กชายพิพัฒนพล    เย็นเปี่ยม
1. นางสาวฐิติพร    อนุสิทธิ์
2. นายอาทรศักดิ์    มังคละศิริ
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์    ภูวนารถ
2. เด็กชายชาญชัย    วรรณโน
1. นายลือชา    ปานทับ
2. นางสุวรรณา    ภูมิพัฒนไชย
12
3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนนทกร    นาคคล้าย
2. เด็กชายชลกานต์    ขำมาก
1. นายพินิจ    วงษ์เป็นสุข
2. นางสาวสุภาพร    ห่วงมาก
5
4 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายรัชชานนท์    แจ่มจันทร์
2. เด็กชายศิริพงษ์    ภู่หลำ
1. นางสาวนภาพร    ราชูโส
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายมนุเชษฐ์ุ    วะดีศิริศักดิ์
2. เด็กชายธิติ    ทำทอง
1. นายจิตรภณ    หลำเจริญ
2. นางสาวเกวลี    บุญเฉลียว
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนันทพงษ์    สมชื่อ
2. เด็กชายธนทรัพย์    คำใส
1. นางสาวปิยะนุช    โถชัยคำ
2. นายมนัส    วงอั้ว
7
7 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสินชัย    การผ่อง
2. เด็กชายเติมศักดิ์    แดงโชติ
1. นางวันอุทัย    คำมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวัชรพงษ์    ลิ้มฮะกี่
2. เด็กชายนครินทร์    แขมภูเขียว
1. นายณัฐนันท์    เกตุโท
2. นายนที    กันสุข
9 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    เลิศสิริ
2. เด็กชายอภิวัฒน์    พรหมชม
1. นายณัฎฐพล    สุริยะวงค์
2. นายณัฐวัฒน์    ปิติศรีชัย
16
10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนภัทร    แป้นเกิด
2. เด็กชายกฤตณัฐ    เลี่ยมเส็ง
1. นางเครือวัลย์    ณ นครพนม
11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปริญญา    เชื้อมีแรง
2. เด็กชายนวพล    แจ่มจันทร์
1. นางสาวพัชรี    รอดจริง
2. นางอุไร    ฤกษ์งาม
8
12 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนาดล    พุ่มบุญ
2. เด็กชายทัศนพล    นฤภัย
1. นางสาวธีรนุช    โพธิ์มาศ
4
13 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายพงศพสธร    ธีระสุนทรไท
2. เด็กชายธนพงศ์    ทองดี
1. นางสาวสุดารัตน์    เจริญบุตร
6
14 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายขวัญชัย    ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธันวา    เผือกโฉลง
1. นางสาวสุกฤตา    หงษ์แก้ว
2. นางสาวหทัยวรรณ    ล่อดงบัง
10
15 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกิติพงศ์    บรฮีม
2. เด็กหญิงอิศรา    สุระดี
1. นายวรกฤต    เอกธนารัฐ
9
16 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกมล    ใหญ่พุดทรา
2. เด็กชายวีรภัทร    ทองใบ
1. นายกิตินันท์    นาเสถียร
2. นายวีระศักดิ์    เกษรจันทร์
13
17 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวสันต์    นฤภัย
2. เด็กชายวิทวัส    สุนทรา
1. นายธรรมนูญ    ศรีนวล
2. นางสาววาสนา    เที่ยงธรรม
11
18 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวีระเดช    ขันประกอบ
2. เด็กชายชลเทพ    โตอุตชนน์
1. นายดาวเรือง    พินิจผล
14
19 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเขม    จันทร์ศรีสง่า
2. เด็กชายภูผา    ปัญญาวงค์
1. นายปรีชา    รุ่งก่อน
2. นายวานิช    อินคงงาม
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................