งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเปรม    มั่นการดี
2. เด็กชายเอกชัย    ชัยสุวรรณราช
1. นางสาวฐิติพร    อนุสิทธิ์
2. นายอาทรศักดิ์    มังคละศิริ
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    บางอีเกรง
2. เด็กชายธนดล    บุญปัญญา
1. นายลือชา    ปานทับ
2. นางอนุรัตน์    ศรีสวย
6
3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายพัสกร    พุกเปี่ยม
2. เด็กชายธนดล    ชื่นแผ่ว
1. นายพินิจ    วงษ์เป็นสุข
2. นางสาวสุภาพร    ห่วงมาก
5
4 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนะเมศฐ์    วัฒนกุลวรินทร์
2. เด็กชายภูมิพัฒน์    ทองแดง
1. นางสาวนภาพร    ราชูโส
10
5 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายพงศกร    ทองแผ่น
2. เด็กชายสินธุกร    พิกุลทอง
1. นางสาวธนพร    ประทุมกุล
12
6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุวรรณ
2. เด็กชายอริยะ    จันทร์พร
1. นายจิตรภณ    หลำเจริญ
2. นางสาวเกวลี    บุญเฉลียว
4
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปารเมศ    ศิริเลิศชัย
2. เด็กชายเดชาวัต    ศรพัฒนพรหม
1. นางสาวปิยะนุช    โถชัยคำ
2. นายมนัส    วงอั้ว
13
8 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธีรนันท์    เกษสกุล
2. เด็กชายพงศกร    ผลพิมาย
1. นางวันอุทัย    คำมูล
9
9 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเดชาวัต    ใจงามผ่องแผ้ว
2. เด็กชายถิรวัฒน์    วงษ์ลา
1. นายณัฐนันท์    เกตุโท
2. นายนที    กันสุข
10 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธีรเดช    ทรงสวัสดิ์วงศ์
2. เด็กชายนิรันดร์    คำคลัง
1. นายณัฎฐพล    สุริยะวงค์
2. นายณัฐวัฒน์    ปิติศรีชัย
7
11 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายขจรศักดิ์    สนเจริญ
2. เด็กชายบัญชา    ศรีคณานุรักษ์
1. นางสาวธีรนุช    โพธิ์มาศ
11
12 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอนันต์    จันทร์สอน
2. เด็กชายภานุวัฒน์    เอี่ยมสำอางค์
1. นายนพดล    จูสกุล
13 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายศราวุธ    น่วมเปรม
2. เด็กชายอำนาจ    ดาวช่วย
1. นางสาวสุดารัตน์    เจริญบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
14 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเมทินี    โพธิ์เงิน
2. เด็กชายเบญจพล    ภักดีบุรุต
1. นางสาวนภาพร    ใจบุญ
2. นางสาวสุภิญญา    สุวรรณสม
8
15 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายขวัญชัย    ชัยสิทธิ์
2. เด็กชายธันวา    เผือกโฉลง
1. นางสาวสุกฤตา    หงษ์แก้ว
2. นางสาวหทัยวรรณ    ล่อดงบัง
16 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธันวา    มุดพบสินธุ์
2. เด็กชายรัตชัย    เอี่ยมประดิษฐ์
1. นายวรกฤต    เอกธนารัฐ
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเนติพล    ปัตตา
2. เด็กชายเอกรัตน์    ปานสวน
1. นายกิตินันท์    นาเสถียร
2. นายวีระศักดิ์    เกษรจันทร์
18 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายจิรศักดิ์    ทั่งมั่งมี
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์    ใบทอง
1. นายวรนนท์    เรืองรอง
2. นางสาววาสนา    เที่ยงธรรม
19 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายศรายุทธ    ขอนแก้ว
2. เด็กชายโมไนย    เชี่ยวชูกุล
1. นายดาวเรือง    พินิจผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    โกทัณ
2. เด็กชายกิตติพงษ์    วิไลโรจน์
1. นายตระการ    ประกอบศรี
2. นายวานิช    อินคงงาม
14
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................