งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายทัตพล    แย้มสบาย
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    สะพารัต
1. นางสาวสิริยา    บรรลือฤทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนภัทร    สิงห์วงศ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์    เอี่ยมสำอางค์
1. นายบุญจันทร์    แก้วมาต
2. นายวัฒนชาต    ทัศนศร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเอกลักษณ์    บุญเพ็ง
2. เด็กชายกรรชัย    เกตุแก้ว
1. นายบุญธรรม    เจียงพรม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................