งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณรงค์กร    ทรัพย์สมบูรณ์
2. เด็กชายรุ่งเพชร    อยู่ยัง
3. เด็กชายวาธศิลป์    สิงห์วงค์ษา
1. นายจิรศักดิ์    ดำทองสุก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภูวรีย์    ไชยณรงค์
2. เด็กชายพงศธร    โพธิ์ทอง
3. เด็กชายเอกรัตน์    ปานสวน
1. นายวีระศักดิ์    เกษรจันทร์
2. นางเสาวลักษณ์    ฦๅชา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................