งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 247
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    เกือกสันเทียะ
2. เด็กชายพรานไพร    ศรีคำพา
3. เด็กชายภานุวัฒน์    มุงคุณ
1. นายวิรัตน์    สีคล้ำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายจักรพงษ์    อินทะโพธิ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์    เหมสมิติ
3. เด็กชายศุภวัฒน์    แขมภูเขียว
1. นายธนากร    โชคเจริญนพคุณ
2. นางนิรมล    ศิริสมบัติ
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................