งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงขนิษฐา    ปะทะตา
1. นายอภิชาติ    วงชัยเพ็ง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอุษา    ศรีวิบูลย์
1. นางปราณี    แย้มเกษร
3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธ์    ตรงต่อกิจ
1. นางวาสนา    กลิ่นเอี่ยม
7
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิรัญญา    เข็มเอี่ยม
1. นางชวลา    ศาลิโกเศศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยพร    บัวระคร
1. นางสาวปรียา    วิรุลพันธ์
9
6 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนฤภัททร์    สาลีพร
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
7
7 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐชยา    กำเพ็ชร
1. นางรัตนาภรณ์    เศรษฐภาพร
6
8 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเมธาวุฒิ    รานอก
1. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศิรประภา    สังข์ตะคุ
1. นางสาวสำราญ    อิ่มพลี
5
10 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรัญญา    มั่นนุช
1. นายณฤทธิ์    ทองดี
4
11 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยเพชรรัตน์    พึ่งสติ
1. นายณัฐพงษ์    สิงห์สถิตย์
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................