งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเปรมสุดา    บุรพรัตน์
1. นายอภิชาติ    วงชัยเพ็ง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    บุญมามี
1. นางเบญจมาศ    นิลกำแหง
11
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ทองคำ
1. นางชวลา    ศาลิโกเศศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพรทิพย์    สีฟ้า
1. นายสุรชัย    คำเสียง
5 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอำไพ    แก้วทอง
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวาคิม    องค์กระโทก
1. นางรัตนาภรณ์    เศรษฐภาพร
11
7 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์    นำผล
1. นายไอสูรย์    ปราบอริพ่าย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภัทรพล    ขาวยั่งยืน
1. นางสาวพนิดา    จันทรรัตน์
9 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธงชัย    ไขแสง
1. นางสาวมณีรัตน์    รัตนวิชัย
6
10 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศินา    พลอำนวย
1. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
6
11 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายซัยนุดดีน    วานิมาตุลลอฮ์
1. นางสาวเพ็ญจันทร์    พลเทพ
6
12 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชนกชนม์    สุธีธรรมรัตน์
1. นางสาวอรวรรณ    เอกศิริ
6
13 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอภิชาติ    เนียมพรมลี
1. นายธรรมนูญ    ศรีนวล
4
14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงระพีพร    ถนอมวงษ์
1. นายณฤทธิ์    ทองดี
4
15 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์    ป้องสิงห์
1. นายวสันต์    งานดี
6
16 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    เค้ายา
1. นางสาวนันทวรรณ    เกษมมงคล
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................