งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงฤทัย    หาดี
1. นางสาวฐิติพร    อนุสิทธิ์
17
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา    ชิมรัมย์
1. นายอภิชาติ    วงชัยเพ็ง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศิลาวัลย์    ม่วงเปีย
1. นางสาวทักษอร    ทรัพย์ประเสิรฐ
4 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกฤตพร    เย็นสกุล
1. นางสาวศุภชญา    นิลคง
17
5 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสุพิจักษณ์    แสนจิตร์
1. นางสาวนัฏทิตกาล    สุดใจ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนกฤต    ปะวะโน
1. นางสาวนฤมล    ศรีบวรประภาส
7 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    ทินบัว
1. นางดลดวงฤทัย    ตรุษสารท
5
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    แสนสี
1. นางชวลา    ศาลิโกเศศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพล    กุลวงศ์
1. นางสาวรัชนก    โพธิ์ศรีทอง
17
10 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณษา    บุญเดช
1. นางสมพร    พรหมศร
17
11 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายทวยเทพ    เข็มทอง
1. นางสุนันท์    พระวงศ์
5
12 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนันท์ชพร    ศรีสะอาด
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
5
13 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณดี    เสนนอก
1. นายพรชัย    คุรุเมธากร
17
14 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวรรณี    นุชเจริญ
1. นางรัตนาภรณ์    เศรษฐภาพร
5
15 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอนุศิษฏ์    ยศสุวรรณาภา
1. นายไอสูรย์    ปราบอริพ่าย
4
16 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสรณ์สิริ    ขันชารี
1. นางสาวกาญจนา    ฟ้าแก้ว
17 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภาณุพงศ์    เกตุมา
1. นางสาวพนิดา    จันทรรัตน์
17
18 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอัฐพล    มหายศ
1. นางสาวภัทราวดี    ปัญญาหาร
19 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพัตรา    อภัยจิตต์
1. นางสาวจินตนา    โอทอง
17
20 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชนาทิพย์    นามวิชา
1. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
5
21 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปาริฉัตร    พูลสวัสดิ์
1. นางสาวสมคิด    คิดเห็น
5
22 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรัทยา    ทรัพย์สิน
1. นางสาวสำราญ    อิ่มพลี
5
23 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายคีรเทพ    ภูสะอาด
1. นายณฤทธิ์    ทองดี
5
24 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสืบสกุล    พรสว่าง
1. นางสาวกานต์พิชชา    วิเศษหมื่น
5
25 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุกัญญา    พ่อชื่น
1. นายณัฐพงษ์    สิงห์สถิตย์
5
26 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสรยุทธ    วราภรณ์
1. นางสาวนันทวรรณ    เกษมมงคล
24
27 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐริกา    แม่กรอง
1. นางสาวอัจฉราวรรณ    รัตนกระทุ่ม
5
28 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์    พิสิฐพิทยา
1. นายเอนก    พุ่มพวง
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................