งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 269
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคลองกระแชงเตย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชยพร    วิเชียรชู
1. นางสาวฐิติพร    อนุสิทธิ์
18
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจิราพัชร    โมบขุนทด
1. นายอภิชาติ    วงชัยเพ็ง
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสิตานัน    เพชรนิล
1. นางสาวทักษอร    ทรัพย์ประเสิรฐ
4 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลี    ไกรเชย
1. นายอนุชา    เพ็งนวม
10
5 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอรทัย    รอบรู้่
1. นางกัลยา    เกตุอุดม
6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    อาป้อง
1. นางสิรินธร    ศิริทอง
18
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงทัณฑิกา    สว่างประเสริฐ
1. นางชวลา    ศาลิโกเศศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนละมูลรอดศิริ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปรเมศ    ไวกุลเพ็ชร์
1. นางสุริยพร    จำปาทอง
18
9 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุรีย์มาศ    แก้วกุลา
1. นายฐานุพงศ์    พุฒวิชัยดิษฐ์
10
10 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวีรภัทร    พุ่มสลิด
1. นางพิศรานุช    โคตรวัฒน์
18
11 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเมธาพร    พิลาม
1. นายสุรชัย    คำเสียง
13
12 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอภินันท์    หอยบาง
1. นายวีระ    วิบูลย์อรรถ
18
13 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิชา    ศรีโมรา
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
13
14 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิภาสิริ    สิงห์ลอ
1. นางวาสนา    จำปาจันทร์
6
15 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวนิดา    ชำนาญพล
1. นายพรชัย    คุรุเมธากร
18
16 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอพิณญา    โนขัตติมา
1. นางรัตนาภรณ์    เศรษฐภาพร
4
17 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนันทิกานต์    ผกมาศ
1. นายไอสูรย์    ปราบอริพ่าย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
18 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชวลิต    บุญน้อย
1. นายเฉลิมพล    เขียวหวาน
19 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุปรียา    ศาสตร์โพธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล    ยงยศ
18
20 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชรินทร    ภิญโญ
1. นายจิรศักดิ์    ดำทองสุก
18
21 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายพงษ์พัทธ์    จ้อยหน่าย
1. นางสาวมณีรัตน์    รัตนวิชัย
17
22 โรงเรียนวัดสีล้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์    วิเศษสุวรรณ
1. นายอคิน    แก้วกระจ่าง
18
23 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเปมิกา    คิดสม
1. นายสหเทพ    พลพิทัษ์
24 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญตา    ขันธ์รัตน์
1. นางสาวจินตนา    โอทอง
13
25 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ธัญญเจริญ
1. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
7
26 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงโยษิตา    แก้วแช่ม
1. นางสาวเพ็ญจันทร์    พลเทพ
8
27 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร    ฟักศิริ
1. นางสาวอรวรรณ    เอกศิริ
18
28 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเวณิกา    ไทยอ่อน
1. นายธรรมนูญ    ศรีนวล
18
29 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงระพีภัทร    ถนอมวงษ์
1. นายณฤทธิ์    ทองดี
5
30 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอภิวัฒน์    ขำเนตร
1. นางสาวกานต์พิชชา    วิเศษหมื่น
18
31 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปวันรัตน์    แก่นบุดดี
1. นายวสันต์    งานดี
8
32 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราพร    เดือนสันเทียะ
1. นางสาวอัจฉราวรรณ    รัตนกระทุ่ม
10
33 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอิงครัต    ศรศรีวิชัย
1. นายเอนก    พุ่มพวง
16
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................