งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 271
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธงชัย    ทศกรรณ์
1. นายฐานุพงศ์    พุฒวิชัยดิษฐ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายจิรวัฒน์    กันทะสอน
1. นางศิวาพร    บัวสมาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ภู่ถาวร
1. นายเจษฏา    คำผง
4 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเกวลี    มณีสุวรรณ
1. นายเอกราช    มูลผล
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................