งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 307
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวลี    อัตถะไพบูลย์
2. เด็กหญิงจิราพร    วงษ์ทิพรัตน์
1. นางปราณี    แย้มเกษร
2. นางสาวศุภชญา    นิลคง
4
2 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุกฤตา    พุ่มพวง
2. เด็กหญิงญาดารัตน์    กลัดจ่าย
1. นางสาวจุฑารัตน์    พิมพาลัย
3 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิมลศิริ    กุสุมภ์
2. เด็กหญิงธรรศญา    มณีขันติ
1. นายจิตรภณ    หลำเจริญ
2. นางสาวเกวลี    บุญเฉลียว
7
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณภัครพร    เกตวารินทร์
2. เด็กหญิงบุญลักษณ์    รามกนก
1. นางชวลา    ศาลิโกเศศ
2. นายณัฐนันท์    อยู่ระหัด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายรชานันท์    ติสันเทียะ
2. เด็กหญิงวีนัส    นภากร
1. นางสาวปรียา    วิรุลพันธ์
2. นางสาวรัชนก    โพธิ์ศรีทอง
7
6 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายศิรศักดิ์    นิ่มประภา
2. เด็กหญิงปานวาด    แก้วประเสริฐ
1. นางสาวดวงพร    พุ่มโมรา
2. นางพิศรานุช    โคตรวัฒน์
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงบัณฑิตา    แผลงจันทึก
2. เด็กหญิงนฤมล    น้อยบุญทัน
1. นางวิไลวรรณ    สิงวิสุทธิ
2. นางเพ็ญประภา    บำรุงอ่วม
7
8 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงไรวินทร์    สุขใส
2. เด็กหญิงอมลธีรา    โชครัตน์ประภา
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
7
9 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนฤพร    สุขรักษา
2. เด็กหญิงสุชานันท์    สารี
1. นางรัตนาภรณ์    เศรษฐภาพร
2. นางสาวสุภาณี    คงสระ
4
10 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนิราวรรณ    ประทาย
2. เด็กหญิงศศิกร    เรืองขำ
1. นางสาวกาญจนา    ฟ้าแก้ว
2. นายเฉลิมพล    เขียวหวาน
7
11 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณษา    โมกล้า
2. เด็กหญิงณัฐธิชา    ศรีอนันท์
1. นางปราณี    ศรีทับทิม
2. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    อินทร์จอหอ
2. เด็กหญิงสุพิชฌา    หลำเนียม
1. นายณฤทธื์    ทองดี
2. นายสิทธิกร    รารักษ์
6
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอชาริณี    บุญเขียว
2. เด็กหญิงพรรณรตี    กาขาว
1. นางสาวกานต์พิชชา    วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา    สาทประเสริฐ
7
14 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปรายฝน    ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงวิชญาดา    เครือจันทร์
1. นายณัฐพงษ์    สิงห์สถิตย์
2. นายวสันต์    งานดี
7
15 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวรรธนันท์    เจนนานาโชค
2. เด็กหญิงไปรยา    เทวอาชาไนย
1. นายเอนก    พุ่มพวง
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................