งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 308
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนฤมล    บุญภา
2. เด็กหญิงนิตยา    ภูหนองโอง
1. นางกัลยา    เกตุอุดม
2 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงดุษฎี    ติดนอก
2. เด็กหญิงภัทริดา    ทาอีเม่ง
1. นางนัทฐิรา    ขวัญเมือง
2. นางสาวอำพร    อุบลชัย
7
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภริตพร    แซ่แต้
2. เด็กหญิงจารุวรรณ    วงษ์เขียด
1. นางชวลา    ศาลิโกเศศ
2. นายณัฐนันท์    อยู่ระหัด
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสร้อยลดา    เขียวเรียง
2. เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ    สอนรัตน์
1. นางสาวดวงพร    พุ่มโมรา
2. นางพิศรานุช    โคตรวัฒน์
5
5 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐภรณ์    ฉ่ำฉิม
2. เด็กหญิงชนิตา    อาภรณ์
1. นายสุรชัย    คำเสียง
2. นางแดง    แววกุจเจือ
7
6 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรรษา    รัตนา
2. เด็กหญิงชัชชญา    พิมเภา
1. นายวีระ    วิบูลย์อรรถ
15
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณิชกานต์    เถื่อนเนาว์
2. เด็กหญิงสโรชา    พิจารณ์
1. นางสาวจันทิมา    เฮ้ากุล
4
8 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงรัชฎาวรรณ    ปั้นบุญชู
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    กุลมนต์
1. นางรัตนาภรณ์    เศรษฐภาพร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวีรยุทธ    อ่อนแพง
2. เด็กชายพีรพัฒน์    บุญน้อม
1. นางสาววรัสยา    จันทร์งาม
2. นายเฉลิมพล    เขียวหวาน
7
10 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    ทองเฟื่อง
2. เด็กหญิงพิมลนาฎ    ภูนุช
1. นางจรรยา    ศรีวลีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล    ยงยศ
14
11 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอรวรรณ    แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงกวินณา    จูงงาม
1. นายจิรศักดิ์    ดำทองสุก
11
12 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจิราภา    จันทร์บุปผา
2. เด็กหญิงเจนจิรา    จันทร์บุปผา
1. นางปราณี    ศรีทับทิม
2. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุพรียา    ต้นทอง
2. เด็กหญิงณัฐพร    จิตรกลาง
1. นางชวนพิศ    ครุฑมณี
2. นางสาวอรวรรณ    เอกศิริ
11
14 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนิสา    เชิดชู
2. เด็กหญิงเก็จมณี    เดชา
1. นางสาวสำราญ    อิ่มพลี
7
15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงยุคลมาศ    รัตนานก
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย    ใหม่ร้อยทอง
1. นายมนัส    ทับจันทร์
2. นายสิทธิกร    รารักษ์
6
16 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    อัคสุนย์
2. เด็กหญิงปนัดดา    คำประชม
1. นางสาวกานต์พิชชา    วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา    สาทประเสริฐ
11
17 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวราภรณ์    อินทร์พรม
2. เด็กหญิงธัญพิชชา    วิไลพล
1. นายณัฐพงษ์    สิงห์สถิตย์
2. นายวสันต์    งานดี
15
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................