งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 311
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกฤตภาส    อรรถเศรษศิริ
2. เด็กชายเฉลิมวงศ์    อุ่นใจ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงษ์สิงห์
1. นางสาวมาลี    เฮงสุวรรณ
6
2 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงศ์    พิมศร
2. เด็กชายพายุพัตต์    พลอยงาม
3. เด็กหญิงฐิติกานต์    แสงศรี
1. นายจิตรภณ    หลำเจริญ
2. นางสาวเกวลี    บุญเฉลียว
4
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    จันทร์ทรัพย์
2. เด็กหญิงรุ้งทอง    หมุนตัว
3. เด็กหญิงศุภิสรา    รักษา
1. นางสาวปริม    มีกุญชร
2. นางสาวศันสนีย์    เกตุกุล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภาคภูมิ    แจ้งเปล่า
2. เด็กชายณัฐพล    พลีวรรณ์
3. เด็กชายชัชนันท์    งามแก้ว
1. นางวิไลวรรณ    สิงวิสุทธิ
2. นางเพ็ญประภา    บำรุงอ่วม
7
5 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนิภาพร    ศรีโพนทอง
2. เด็กชายอภิชาติ    ปะกังพลัง
3. เด็กชายณัฐนนท์    อุยขำ
1. นางสาวมินทร์ชิสา    อริยเอกอนันต์
8
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    สมคำพี้
2. เด็กหญิงสุมาลี    อาจทุมมา
3. เด็กชายเสฐฎวุฒิ    ฝังฝน
1. นางสุวลักษณ์    มงคลวิสุทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปิ่นมุก    เอียดทอง
2. เด็กชายอัครวินท์    ช้างขาว
3. เด็กชายภานุพงศ์    บุญน้อย
1. นางสาวกาญจนา    ฟ้าแก้ว
2. นายเฉลิมพล    เขียวหวาน
10
8 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายรัตนพงษ์    สุขสะอาด
2. เด็กหญิงนภัสนันญ์    ขรรค์เพ็ชร
3. เด็กหญิงปริญดา    เสน่หา
1. นางภาวนา    มีกลิ่นหอม
9 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพุทธรักษา    ผดุงศิลป์
2. เด็กหญิงปิะนินท์    แย้มโสม
3. เด็กหญิงมินตรา    ชัยรัตน์
1. นางปราณี    ศรีทับทิม
2. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
4
10 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพรหมพร    พ่วงบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงวาริน    แฉ่งใหญ่
3. เด็กชายพีรพัฒน์    แพรริ้วทอง
1. นางสาวสำราญ    ิอิ่มพลี
11 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐปคัลภ์    พิมพ์วิชาธร
2. เด็กชายวิทยา    นิ่มขำ
3. เด็กหญิงมนตา    พรบัญชาตระกูล
1. นายณฤทธิ์    ทองดี
2. นายสิทธิกร    รารักษ์
10
12 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสรวิชญ์    ทองเลิศ
2. เด็กชายธนัชชา    สมเทศ
3. เด็กชายรัชชานนท์    ศรีอุบล
1. นางสาวกานต์พิชชา    วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา    สาทประเสริฐ
8
13 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปณิตา    หล่าโคตร์
2. เด็กชายกฤตเมธ    ทศทิพย์
3. เด็กหญิงกรรธิมา    สังเกตชน
1. นางจารียา    เต็งสุวรรณ์
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    รัตนกระทุ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................