งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 312
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธีรภัทร์    กล่ำเจริญ
2. เด็กชายนิรัติศัย    คล้ายสุวรรณ์
3. เด็กชายอนิรุทธิ์    นวลปลอด
1. นางละเมียด    เพ็งนวม
2. นายอนุชา    เพ็งนวม
11
2 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงดวงหทัย    เส็งนา
2. เด็กหญิงพรชิตา    สุขเสวย
3. เด็กหญิงสุนิสา    ทองดี
1. นางสุชาฎา    สมบุญ
7
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร    คำมงคล
2. เด็กหญิงสุทธิดา    สังขพา
3. เด็กหญิงไอรดา    หล้าเพ็ง
1. นางชวลา    ศาลิโกเศศ
2. นางสาวปริม    มีกุญชร
5
4 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภาณุวัฒน์    นาสมวา
2. เด็กชายณัทรพล    ทานาลาด
3. เด็กชายอรุณฤทธิ์    ปานทอง
1. นายณฐกร    น่วมอินทร์
2. นางสาวบุณยาพร    อ่ำเย
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพร    พลราช
2. เด็กชายนเรศ    ไพรีรณ
3. เด็กชายยุทธนา    สามารถ
1. นายสุรชัย    คำเสียง
2. นางแดง    แววกุจเจือ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนิรพล    สิงห์อุดร
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์    สุขนา
3. เด็กชายกิติศักดิ์    สุวรรณคาม
1. นางสุวลักษณ์    มงคลวิสุทธิ์
9
7 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสนธยา    ยี่สุ่น
2. เด็กชายรัชชานนท์    เหลือสิน
3. เด็กหญิงพรชิตา    แสงแก้ว
1. นางสาววรัสยา    จันทร์งาม
2. นายเฉลิมพล    เขียวหวาน
11
8 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกิตติพงศ์    กุหลาบแสง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ปัญญาเฉียบ
3. เด็กหญิงพิมลนาฎ    ภูนุช
1. นางจรรยา    ศรีวลีรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีนัฐพล    ยงยศ
9
9 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริขวัญ    จุ้ยสุข
2. เด็กหญิงนลินทิพย์    ยลประเวศ
3. เด็กหญิงธารทิพย์    จอมเศียร
1. นายจิรศักดิ์    ดำทองสุก
7
10 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชาลิสา    นันตมาศ
2. เด็กหญิงวราภรณ์    ผลยิ่ง
3. เด็กชายยุทธนา    ศรีคำดอกแค
1. นางปราณี    ศรีทับทิม
2. นายสุทธิลักษณ์    สุทธิธรรม
6
11 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายยุทธการ    บุญเฉย
2. เด็กชายธาดา    ทั่งมั่งมี
3. เด็กชายธนัญญา    เล็กศรี
1. นางสาวสำราญ    อิ่มพลี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ใหม่ร้อยทอง
2. เด็กชายอันดามัน    หอมคง
3. เด็กหญิงกัลยาภรณ์    ไปพบ
1. นายมนัส    ทับจันทร์
2. นายสิทธิกร    ทับจันทร์
4
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชินวัตร    บุญเลิศ
2. เด็กชายเจษฎา    กิตติกูลกิจ
3. เด็กชายอัมรินทร์    ประมาณ
1. นางสาวกานต์พิชชา    วิเศษหมื่น
2. นางสาวนันทญา    สาทประเสริฐ
11
14 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภูบดี    ใคร่นุ่นภา
2. เด็กหญิงจิราภา    บัวแย้ม
3. เด็กชายสุทธนา    มันตะสูตร
1. นางจารียา    เต็งสุวรรณ์
2. นางสาวอัจฉราวรรณ    รัตนกระทุ่ม
11
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................