งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 052
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศุภัชญา    สินธุเจริญ
1. นางสาวผทัยรัตน์    เหลืองทอง
4
2 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวริศา    สิงโต
1. นางอัจฉรา    สีไว
6
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    สีหา
1. นางสาวปภาวดี    คำศรี
12
4 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงลลิตลดา    วิทยากาญจน์
1. นางสาวพัชริน    เจียมใบ
5 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสวรรยา    วงษ์ฟู
1. นางสาวพีรยา    ลี้ตระกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปาณัสมา    ฝอยทอง
1. นางสาวมนต์นภา    หงษ์ทอง
13
7 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปาจารีย์    แสนบัว
1. นายธนนท์    ว่องไว
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธีริศรา    เขียวหวาน
1. นายวิศนุย์    คุณมั่น
14
9 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกนกชนม์    สร้อยอำภา
1. นางสาวภทรชนก    เครือวงค์
10 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    ถินทอง
1. นางไพรินทร์    จันทสาร
11 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอรนิภา    จารัตน์
1. นางสาวกนกกาญจน์    แก้วนุช
5
12 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    พงชาติ
1. นางสาวดวงชีวัน    สุทธิสวัสดิ์โสภณ
8
13 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายศิวกร    สิงห์ศรี
1. นางสาวนารีรัตน์    เศษวงค์
11
14 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงมินท์ธิตา    กุลพัฒน์จิรกุุล
1. นางจันทร์จิรา    งามฤทธิ์
15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    ศรีสมเปลือย
1. นางสาวเมตตา    บุตรสาร
10
16 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกชกร    สมแพง
1. นางสาวแวว    สุนทรวารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
17 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชญานิศ    ชัยประเดิมศักดิ์
1. นางสาวสุพัตรา    ทองมา
7
18 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงลีฟ คริสตัล    เลนมาเดียน
1. Mrs.Lilibeth    Bentor
9
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................