งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 053
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภานรินทร์    สุขาบูรณ์
1. นางสาวผทัยรัตน์    เหลืองทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอัครมณี    นุชสา
1. นางสาวิตรี    วิชัย
3 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกานต์    บิลรัมย์
1. นางสาวกนกอร    ขอยุทธกลาง
18
4 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์    คุชิตา
1. นางอัจฉรา    สีไว
8
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกุลธารินทร์    รุ่งโฆษิตศรีสกุล
1. นางสาวอำไพ    บุญพึ่ง
6
6 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอัญชิสา    เหมะธุลิน
1. นางสาวนิลุบล    ภมร
10
7 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ช้างวิเศษ
1. นายสุทัศน์    หัตถกิจ
12
8 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    สมทรัพย์
1. นางสาวกชพร    มหาคุณาวสุ
11
9 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเขมนิจ    มั่นคง
1. นางสาวอภิรดี    สีทาแก
10 โรงเรียนวัดบัวโรย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอำนาจ    พลีน้อย
1. นายมงคล    แก้วเกษการ
9
11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสโรชา    ศรีณรงค์
1. นางสาวอังคณา    ทองเลิศ
13
12 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอารียา    ศรีวัฒนวรชัย
1. นายชัยนาถ    สายบัว
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนวัดบางเพรียง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายบูรณฤทธิ์    กิจสถาพรชัย
1. นายวิศนุย์    คุณมั่น
15
14 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ขุนเณร
1. นางสาวภทรชนก    เครือวงค์
16
15 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพรนภา    เหงี่ยมสำโรง
1. นางสาวพรพรรณ    เวชชสัสถ์
7
16 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงลลิตา    สายศักดา
1. นางสาวอัมพร    ฉายาพัฒน์
14
17 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนิตย์    น่วมทอง
1. นางไพรินทร์    จันทสาร
18 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายฐานทัพ    ช้างวิเศษ
1. นายกัญจน์สุทัศน์    พรหมรัตนะ
17
19 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรินธร    บัณฑุกุล
1. นางรักษิณา    เรืองดี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
20 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายเขตุตวัตถ์    ศรีผดุง
1. นายบุษปภัทร    อณวัชวณิช
4
21 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราณัฐ    สายทองดี
1. นางฉวีรวรรณ    จรูญศักดิ์สิริ
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................