งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 055
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอินทนนท์    จีบเรียบ
1. นางวัชรี    ปานทับ
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสุทธิพจน์    ศุภเกษ
1. นางสาวิตรี    วิชัย
3 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    มีศรีสุข
1. นายอนุชา    เพ็งนวม
4 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธนภรณ์    เย็นมั่น
1. นางสาวสรชา    ศักดิ์คำดวง
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนทีกานต์    ธัญกุลธวัช
1. นางสาวปภาวดี    คำศรี
9
6 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศิรินทร์    บุญนิ่ม
1. นางสาวสมหทัย    ชื่นพลี
7 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนิรันดร์    เรืองอุบล
1. นางสาวสุรกัญญา    จันทน์ไพรสณฑ์
8 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายศรัญย์    ฤทธิชุตินธร
1. นางสาวพัชริน    เจียมใบ
11
9 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงแขฤทัย    ดอนระไพร
1. นางสาวมนต์นภา    หงษ์ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงลสิตา    ยำบ๊ะ
1. นางสาวพัชรีย์    ชุมแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปฎิภาณ    พันธ์แย้ม
1. นางปาณิสรา    ใสสว่าง
9
12 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงมณฑากาญจน์    ทองล้วน
1. นางสาวสิรินญา    สายยศ
13 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนสร    ไชยอุดร
1. นางฟ้าใหม่    หน่อแก้ว
6
14 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสรินทรา    เหล็กลอย
1. นางสาวดวงชีวัน    สุทธิสวัสดิ์โสภณ
15 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงมณีรมย์    มะหะหมัด
1. นางมัลลิกา    รอมาลี
16 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    พรมจำปา
1. นางสุวิมล    สถาวร
17 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวรา    ถาวิกุล
1. นางสาวอัมพิกา    สุดสงวน
18 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญพิชชา    ทองคำ
1. นางวิภาดา    พวงเรืองศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
19 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    ไทยพรม
1. นางสาวจันทิมา    สอนสืบ
8
20 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงคหัฏฐินี    เทียนธรรม
1. นางสาวสุพัตรา    ทองมา
5
21 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธนธรณ์    วิศรียา
1. Mrs.Lilibeth    Bentor
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................