งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 056
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    แจ่มจำรัส
1. นางสาวจุรีรัตน์    บุญจวบ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์    ยิ้มละมัย
1. นางสาวิตรี    วิชัย
20
3 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกีรดา    สมบูรณ์
1. นางสาวกนกอร    ขอยุทธกลาง
24
4 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกิตติยา    จันทร์เขียว
1. นายมนตรี    เกษรบัว
18
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสิทธิกร    เพิ่มบุญเรือง
1. นางสาวศิริรัตน์    ชมพู
6 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายดวิต    บุญรอด
1. นางสาวจินตนา    อินตะ
20
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภานุพงศ์    จารุวงศ์
1. นางสาวจิตอนันต์    กุมชาด
8
8 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    สัญญา
1. นางสาวอรนิตย์    ชูอารมณ์
8
9 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณนิมิต    ชื่นพลี
1. นางสาวสมหทัย    ชื่นพลี
10 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอนารัตน์    ดีสงคราม
1. นางสาวสุรกัญญา    จันทน์ไพรสณฑ์
11 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายคชา    สุขเจริญเมือง
1. นายสุทัศน์    หัตถกิจ
6
12 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงรวิภา    อยู่เงิน
1. นางสาวกชพร    มหาคุณาวสุ
24
13 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงประภัสสร    ภัสดร
1. นางสาวอภิรดี    สีทาแก
14 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนฤเทพ    แสนสุภา
1. นางวียีนิช    ศรีคำ
18
15 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนากร    เกิดแก้ว
1. นายศุภกร    บุญอินทร์
24
16 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวรรณรภา    บุญผัน
1. นางสาวบุษบา    ปานดำรงค์
17 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริกร    ปิ่นแก้ว
1. นางสาวอังคณา    ทองเลิศ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
18 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกลรัตน์    อินคล้า
1. นางสาวกาญจนา    ภูมิฐาน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวัลยา    บุญน้อย
1. นางสุนีย์    ทองปอน
17
20 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายศิรวิทย์    สามเรือนทอง
1. นางปาณิสรา    ใสสว่าง
10
21 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอลงกรณ์    ไกรนารถ
1. นางสาวสิรินญา    สายยศ
22 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    แดงประสิทธิ์
1. นางสาวพรพรรณ    เวชชสัสถ์
13
23 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปาริชาต    สายโน
1. นางสาวอัมพร    ฉายาพัฒน์
24
24 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์    อินทะวิเศษ
1. นายกัญจน์สุทัศน์    พรหมรัตนะ
7
25 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายจักรภัทร    จันทร์ต๊ะ
1. นางสาวกนกกาญจน์    แก้วนุช
10
26 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปิยณัฐ    ธารสันต์
1. นางสาวดวงชีวัน    สุทธิสวัสดิ์โสภณ
13
27 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวาสนา    ยำบ๊ะ
1. นางมัลลิกา    รอมาลี
20
28 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอาลีฟีน    สมสัย
1. นางเอื้อมเดือน    กิจบำรุงรัตน์
13
29 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ    พ่อค้า
1. นางสาวอัมพิกา    สุดสงวน
24
30 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสรวิศ    พาณิชยะกิจกุล
1. นางนันทพร    รารักษ์
ชนะเลิศ
31 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปิตุภูมิ    แจ้งสว่าง
1. นางสาวชุตินันท์    ไชยศิลป์
20
32 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐวิภา    แขนสันเทียะ
1. นางสาวแวว    สุนทรวารี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
33 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเปี่ยมหทัย    วรวงศ์
1. นางฉวีรวรรณ    จรูญศักดิ์สิริ
13
34 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณิชากร    ทุมมากรณ์
1. Mrs.Lilibeth    Bentor
10
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................