งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 057
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ทองยัง
1. นางสาวจินตนา    จันทา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    แม้นวิลัย
1. นางอารีย์    วิทยารมภ์
5
3 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุวนันท์    รุ่งฟ้า
1. นางสาวกชพร    มหาคุณาวสุ
7
4 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    เรียงพร
1. นางธารลิน    ตระกูลรัมย์
4
5 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอรญา    โทโข่สอน
1. นางอมลยา    เกาะสูงเนิน
8
6 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเพียงขวัญ    บุตรสอน
1. นางสาวอัมพร    ฉายาพัฒน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชยาณัฐวีร์    ใจวงศ์
1. นางสาวมณีรัตน์    มหาสวัสดิ์
6
8 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. นายสายฟ้า    ชะนำพร
1. นางสุภาพร    ชัยดิลกลาภ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................