งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 058
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปาลิตา    เจริญศุข
1. นางสาวอรธีรา    อุดมพงศ์
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐกุล    คำยาน
1. นางสาวเขมนิจ    ตันศิริ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์    เจี่ยเจริญ
1. นางสาวิตรี    วิชัย
4 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปารวาตี    ซิงห์
1. นายอนุชา    เพ็งนวม
5 โรงเรียนคลองกันยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศิริพร    ฤทธิ์เดช
1. นางสาวกนกอร    ขอยุทธกลาง
17
6 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพัชรา    ซันปิกุล
1. นางสาวคำผกา    จันทร์พวง
16
7 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจรัสรวี    ดอกคำ
1. นางสาวสรชา    ศักดิ์คำดวง
8
8 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิวรรณ    จิตรีพรต
1. นางสาวอภิรดี    สีทาแก
9 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    กลิ่นมี
1. นายศุภกร    บุญอินทร์
10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกัญญาณี    งามนันไชย
1. นางกุลณดา    กระจ่างธนโชต
6
11 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงลดาวัลย์    อินทร์ภูมิสุวรรณ
1. นายสุทิน    เจริญพร
4
12 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชลธิชา    ทายา
1. นางดวงกมล    เดชทวิสุทธิ์
14
13 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    กันคล้อย
1. นางสาวอัมพร    ฉายาพัฒน์
9
14 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธนพร    สีสอาด
1. นางไพรินทร์    จันทสาร
15
15 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุจิตรา    เพ็ชรดี
1. นางสาวกนกกาญจน์    แก้วนุช
13
16 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชนิกา    เหลืองศิลป
1. นางอารีย์    ด่านขุนทด
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงบุษราคัม    ทองทิพย์
1. นางมัลลิกา    รอมาลี
11
18 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกฤศกร    แก้วศรีหาบุตร
1. นายเสรี    แก้วก่อง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
19 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายจุฑาภัทร    แคคำ
1. Mrs.Mildred    DagDag
12
20 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธีธวัช    อินมะดัน
1. นายบุษปภัทร    อณวัชวณิช
7
21 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทรมณ    ลาสุดี
1. นางฉวีรวรรณ    จรูญศักดิ์สิริ
10
22 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงดลพร    พุ่มพวง
1. Mrs.Lilibeth    Bentor
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................