งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 060
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายภูธเนธ    บุญประเสริฐ
1. นางสาวอวยพร    บุญทา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสิรวิชญ์    แซ่หลี
1. นายมนตรี    เกษรบัว
5
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายรัตนพงษ์    ม่วงกระโทก
1. นางสาวจิตอนันต์    กุมชาด
4
4 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    พงษ์เสือ
1. นายสุทัศน์    หัตถกิจ
8
5 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชัชวาล    วศิลชัชวาล
1. นายศุภกร    บุญอินทร์
10
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสุรพัศ    ลาภมหาไพศาล
1. นางสาวรวิพร    แซ่เติ๋น
7
7 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปทิตตา    กระชั้น
1. นางสาวสมพิศ    แหย้มสร้อยทอง
5
8 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายพันธกิจ    ศักดาหาญ
1. นางมัลลิกา    รอมาลี
9
9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    ทองคำ
1. นางรัญภา    พรบัญชาตระกูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนบูรณ์    วิศรียา
1. Mrs.Lilibeth    Bentor
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................