งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 714
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนคลองหลุมลึก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอัครพงษ์    ปานท่าไข่
2. เด็กหญิงวิภา    มงคลสังข์
1. นางสาวสุดารัตน์    หลุงมา
2. นางสาวอรธีรา    อุดมพงศ์
13
2 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญา    สายบุญรอด
2. เด็กชายนาคา    เพชรเลื่อน
1. นางสาวกฤษณา    บุตรหึงษ์
4
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอังคณา    โมจินดา
2. เด็กหญิงกัันต์ธิดา    สายลือนาม
1. นางสาวจิตอนันต์    กุมชาด
2. นางสาวอำไพ    บุญพึ่ง
9
4 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิชญาพร    ธนสิทธิโชค
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ    ใคร่กระโทก
1. นางสาวอภิรดี    สีทาแก
8
5 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    แผลงศร
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์    ศรีสุข
1. นางสาวนวลจันทร์    เสียบไธสง
2. นางสาวอินทิรา    สนจุุมภะ
11
6 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนัฐวัฒน์    สีหา
2. เด็กหญิงณัฐวดี    เกิดแก้ว
1. นางธารลิน    ตระกูลรัมย์
2. นางสาวบุษบา    ปานดำรงค์
13
7 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอโนทัย    ป้องกัน
2. เด็กชายสุรทิน    พุฒฉ่ำ
1. นายกรกฎ    เนตรทอง
2. นางปานเพ็ชร    ยาภักดี
15
8 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์    เกษมศานต์ธีรกุล
2. เด็กหญิงปริยาภัทร    นนทสิงห์
1. นางสาวชัชชญา    จำเจียม
2. นางดวงกมล    เดชทวิสุทธิ์
5
9 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    สุดซาดี
2. เด็กหญิงธนวรรณ    ภูนุช
1. นายพิชัย    จันทสาร
2. นางไพรินทร์    จันทสาร
12
10 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพรพรรษา    โยคะสิงห์
2. เด็กหญิงบัณทรวรรณ    ทรงศรี
1. นายกัญจน์สุทัศน์    พรหมรัตนะ
16
11 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวีร์สุดา    บูรณสุจริต
2. เด็กหญิงศิวีรัตน์    สุขสอาด
1. นางสาวจิรัชญา    พลับนิล
2. นางอารีย์    ด่านขุนทด
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย    ใกล้กลาง
2. เด็กหญิงพิมพิไล    ไชยนอก
1. นางสาวกาญจนา    มิมมา
2. นางสาวพีรดา    ภูสีน้ำ
5
13 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชุตินันท์    หาหลัก
2. เด็กหญิงตมิสา    ธรรมวงษ์การณ์
1. นางสาววาสนา    เที่ยงธรรม
2. นางสาวอัมพิกา    สุดสงวน
10
14 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเกศินี    รักสวนะ
2. เด็กหญิงรุจิษยา    นาควรสุข
1. นางรักษิณา    เรืองดี
2. นางศรีลมัย    ทองหนา
ชนะเลิศ
15 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจิรภิญญา    โตสูง
2. เด็กชายกรพันธ์    มณีทะ
1. Mrs.Mildred    DagDag
2. นางสาวชุตินันท์    ไชยศิลป์
5
16 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอภิสรา    อินนุรักษ์
2. เด็กหญิงฐิตวันต์    คำนวนชอบ
1. Mrs.Lilibeth    Bentor
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................