งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 721
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจารุชา    ศรีทาจันทร์
1. นายฐานุพงศ์    พุฒวิชัยดิษฐ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    แม้นวิลัย
1. นางศิวาพร    บัวสมาน
4
3 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสุเมธ    แสงทรัพย์
1. นางพิฌญาธาร    ประภาถะโร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยดา    รักสุจริต
1. นายเจษฏา    คำผง
5 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงบุญรัตน์    เรือศรีจันทร์
1. นายเอกราช    มูลผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงทิพนภา    คุณช่างทอง
1. นางสาวอรอุมา    ปาริชาตวุฒิกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................