งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 722
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐพิชา    หยวกดา
2. เด็กหญิงปัญชลี    สมสืบ
1. นางธารลิน    ตระกูลรัมย์
2. นางสาวบุษบา    ปานดำรงค์
4
2 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนาตารี    ภู่จีน
2. เด็กหญิงศรีวรรณ    หวังนิบิน
1. นายกรกฎ    เนตรทอง
2. นายกรกฎ    เนตรทอง
3. นางปานเพ็ชร    ยาภักดี
4
3 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงรวีวรรณ    โคตรช้าง
2. เด็กหญิงวิชุดา    เจ๊ะสะมะแอน
1. นางอมลยา    เกาะสูงเนิน
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศวิตา    ล้อประโคน
2. เด็กหญิงณัฏฐนชา    สิงข์ทอง
1. นางสาวณัฐมน    แก้วเกล็ด
4
5 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงลักษมี    นาคทอง
2. เด็กหญิงกาญจนา    บุญเสร็จ
1. นางสาวพรทิพย์    บุดดีป้อง
2. นางสาวรัศมี    ภาคตอน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิมพ์สิริ    ฮิมสุ่น
2. เด็กหญิงวิชุตา    อิ่มใจ
1. นางสาวมณีรัตน์    มหาสวัสดิ์
2. นางรุสญา    พลพิทักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................