งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 085
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายชนาธิป    ผลพูน
2. เด็กชายอภิวัฒน์    สุวิเศษ
3. เด็กหญิงเจนจิรา    วังคีรี
1. นางทัศนาภรณ์    จริยาภรณ์
2. นางวันดี    แก้วชัง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายจุฬารัตน์    บุญฉิม
2. เด็กหญิงสิริยากร    สุดสาคร
3. เด็กหญิงสุรนันท์    เหล่าเวียงเกตุ
1. นางสาวกนกวรรณ    แช้นสีดา
2. นางสาวสมนึก    กมลนาวิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธีรวัฒน์    พูลพิพัฒน์
2. นายธนดล    คงรักษา
3. เด็กหญิงนันทวัน    ถาวงษ์กลาง
1. นางสาวชิดชนก    บำรุงวัด
2. นางมยุรฉัตร    บุญมาหล้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอลิสา    สิทธิคุณ
2. เด็กหญิงรัชดาพร    ไชยรัตน์
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์    อินตรา
1. นายบุญธรรม    เจียงพรม
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................