งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 086
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจิตติมา    คำดี
2. เด็กชายปิติภัทร    รัตนาธรรม
3. เด็กหญิงอธิชา    บุญปัญโญ
1. นางกัลยา    สุทนต์
2. นายวิศิษฎ์    ศรีอักษร
7
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงไอยรา    ซันสมัน
2. เด็กหญิงศรัญญา    อาภรรัตน์
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    ภูมิทอง
1. นางสาวสุภาวรรณ    วรรณคำ
14
3 โรงเรียนปากคลองมอญ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์    น่วมน้อย
2. เด็กหญิงลักขณา    ขวัญวงษ์ทิม
3. เด็กชายอำนาจ    หมวกทอง
1. นางสาวธนพร    ประทุมกุล
12
4 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพรสิตา    แย้มงาม
2. เด็กหญิงมนัสชนก    ชูผึ้ง
3. เด็กหญิงพัชรีญา    คงเทียมศรี
1. นางสิรินธร    ศิริทอง
9
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายหัสนัย    วงษ์วิจารณ์
2. เด็กหญิงฐานิพาย์    ดำรงศักดิ์ตระกูล
3. เด็กหญิงจุฑาริณี    ชูเจริญ
1. นางสาวปิยะนุช    โถชัยคำ
2. นางสาวสุรีวัลย์    ขันสัมฤทธิ์
4
6 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายทยาวัฒน์    ทรงเจริญสุข
2. เด็กชายนิศธนาธร    ไชยจำเริญ
3. เด็กชายประจวบ    มากแพ
1. นายทรงยศ    รังสรรค์มณีนิล
2. นางวันอุทัย    คำมูล
5
7 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธัญธวัช    มัคอาน
2. เด็กชายจุฑาภัทร    รักกะพันธ์
3. เด็กชายศุภาพร    แก้วโน
1. นางสาวกนกวรรณ    แช้นสีดา
2. นางสาวสมนึก    กมลนาวิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนคลองบางกระบือ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงประภาพร    คงคืน
2. เด็กหญิงศศิวรรณ    จิตรีพรต
3. เด็กหญิงพัชริน    วงษา
1. นางสาวสิรินันท์    เม้ยนรทา
18
9 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงเพ็ญนภา    ลีโคตร
2. เด็กหญิงอภิสรา    ทินนัง
3. เด็กหญิงสุชานันท์    เจียมอยู่เพ็ง
1. นางสาวศิโรวรรณ    ธัญญากรณ์
11
10 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงทิพย์ทิสา    สุขแสน
2. เด็กหญิงปาริชาต    กล้าหาญ
3. เด็กหญิงกฤติกา    จารยารัตน์
1. นางวิรัญชนาพร    ธีระพัชรรังษี
2. นางเครือวัลย์    ณ นครพนม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
11 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธนัชญา    ลิน
2. เด็กชายกิตตินนท์    เซ็น
3. เด็กหญิงนภัส    แจ่มจันทร์
1. นางสาวจินตนา    ลีลาสุวณิชย์
2. นางสาวอานิตยา    คำกลาง
7
12 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุทธิดาพร    มูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    แสนสุริวงค์
3. เด็กหญิงนำ้ทิพย์    เผือกเอี่ยม
1. นางศิริวรรณ    บุญประเสริฐ
21
13 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสุุรศักดิ์    ห้อยเหม
2. เด็กหญิงชินอาภา    สนธิ์ทิม
3. เด็กชายวรรธนา    แจ้งยิ้ม
1. นางสาวชญาภา    ศรีชัย
23
14 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ธีระสุนทรไท
2. เด็กหญิงมณีรัตนื    มิ่งเหล็ก
3. เด็กหญิงเดือน    สิงห์ทอง
1. นางสาวสุดารัตน์    เจริญบุตร
17
15 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสุรัชดาวรรณ    คำเลิศ
2. เด็กหญิงอัญชสา    กองทอง
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    ช่วยไชยศรี
1. นางสาวสุกฤตา    หงษ์แก้ว
2. นางสาวหทัยวรรณ    ล่อดงบัง
21
16 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนครินทร์    แก้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงหทัยชนก    จักรมานนท์
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ชัยหงษ์
1. นางสาวผุสดี    ศรีวินัย
2. นายวรกฤต    เอกธนารัฐ
13
17 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงฉัตรนภา    ศรีสุริยามินทร์
2. เด็กหญิงสาธิมา    พิศโสระ
3. เด็กหญิงฮายัร    หวังสละ
1. นางอุษา    ประสพทรัพย์
18
18 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายปัญญาวัฒน์    ผลชู
2. เด็กหญิงมัทจรีย์    พงษ์มะหันต์
3. เด็กหญิงอัญชิสา    หาญเวช
1. นายวีระศักดิ์    เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี    กะตะศืลา
14
19 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิรชา    พุทธาสมศรี
2. เด็กหญิงชลธิชา    โฉมทอง
3. เด็กชายฐานพงศ์    จิรนนท์เสถียร
1. นางสุพัตรา    แพงคำฮัก
2. นางเฉลา    งามขำ
ชนะเลิศ
20 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    ปลูกพันธ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์    สายบุบผา
3. เด็กหญิงฐิตินันท์    พันทอง
1. นายอิงครัต    กลิ่นพยัพ
2. นางสาวเกศรินทร์    รัตนาภา
20
21 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายมนัสภูมิ    เนื่องชมภู
2. เด็กหญิงปาริชาต    พลสอน
3. เด็กหญิงรัตติญาภรณ์    หาญตุ่น
1. นางสาวกาญจนา    ดีแสง
2. นางอำพร    กลมกระโทก
14
22 โรงเรียนยินดีวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    เจริญผล
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    สุดสอาด
3. เด็กชายธีรภัทร    สุวรรณพุ่ม
1. นางจันทร์เพ็ญ    ศรีจันทวงศ์
2. นางสาทิพย์    หล่าโคตร์
10
23 โรงเรียนสาธิตบางนา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงชนากานต์    ศรีอุดม
2. เด็กชายธเนศพล    พูลพันธ์
3. เด็กชายณัชพล    ลิมโกมลวิลาศ
1. นางสาวจุฑารัตน์    เกษมจิตร
2. นางสาวนงชนก    อัศวโชคปัญญา
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................