งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 090
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวันวิสา    วิเชียรชัย
2. เด็กหญิงธัญรดา    เทพรินทร์
3. เด็กหญิงภัชราพร    เมืองสิทธิ์
1. นางสาวสุภาวดี    นะวงค์
12
2 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศศิธร    บุญธรรม
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ขำเถื่อน
3. เด็กหญิงพรรษมน    ปิ่นพระวงศ์
1. นายฌัญชกร    ปีมะแม
2. นางวรรณา    เวสกามี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงสิริภรณ์    พึ่งพุทธ
2. เด็กหญิงธัญชนก    สระทองคุ้ม
3. เด็กหญิงเมธิรา    บุญครอง
1. นางสาวปิยะนุช    โถชัยคำ
2. นางสาวปุญณิศา    ชื่อเพราะ
4
4 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายดนุสรณ์    สกุลน้อย
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    บุญภา
3. เด็กชายธนวัฒน์    เจนแพทย์
1. นายทรงยศ    รังสรรค์มณีนิล
2. นางสาวสลาลี    สุลัยมาน
10
5 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสุรพัด    เส็งเอี่ยม
2. เด็กหญิงอริสา    ภูนาเขียว
3. เด็กหญิงวริศรา    ทองพระปฏิมา
1. นางสาวศิโรวรรณ    ธัญญากรณ์
11
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐนรี    คงขวัญเมือง
2. เด็กชายอักษราภัค    โสภี
3. เด็กหญิงณัชชา    ไผ่เลี้ยง
1. นางวิรัญชนาพร    ธีระพัชรรังษี
2. นางเครือวัลย์    ณ นครพนม
7 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศุภิสรา    เกิดบัว
2. เด็กหญิงธิติสุดา    แก้วรุ่งเรือง
3. เด็กหญิงพรรณพสา    โห้ประไพ
1. นางสาวจินตนา    ลีลาสุวณิชย์
2. นางสาวอานิตยา    คำกลาง
6
8 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงวิชชลิตา    โสโรมรัมย์
2. เด็กหญิงวิภาวี    อุปรีพร้อม
3. เด็กหญิงสุชาดา    สนามชวด
1. นางสาวกัญญาภรณ์    ภูโปงซอน
2. นายสุพจน์    วิเศษโวหาร
7
9 โรงเรียนวัดสีล้ง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนัฐมล    เชยอักษร
2. เด็กหญิงปนิดดา    ยอดพรหม
3. เด็กชายศุภกิตต์    สัมพันธ์
1. นายกิตติศักดิ์    คงเทียน
2. นางสุนิสา    จันทร์แดง
13
10 โรงเรียนวัดหนามแดง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงณัฐสุรางค์    พุฒผล
2. เด็กหญิงฐิตภา    ต้นชมภู่
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    โตผา
1. นางสาวสุกฤตา    หงษ์แก้ว
2. นางสาวหทัยวรรณ    ล่อดงบัง
8
11 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    สุวรรณ
2. เด็กชายณัฐชัย    ทะแพงพันธุ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์    บรรเทิงใจ
1. นายวีระศักดิ์    เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี    กะตะศืลา
9
12 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพิชญาภัค    ภู่ซ้อน
2. เด็กหญิงพิชชาภา    หาดแก้ว
3. เด็กหญิงณฐิตา    ศรีพฤทธิยานนท์
1. นางกุหลาบ    พุทธ
2. นางสมใจ    ชัยพิบูล
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอรปรียา    โนนสว่าง
2. เด็กหญิงธนพร    เทียมแสน
3. เด็กหญิงเพชรลัดดา    เพ็งนาม
1. นางกวิสรา    กระบวน
2. นายวุฒิกร    ฉายาปัญจะ
5
14 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายสุรเชษฐ์    บุญศรี
2. เด็กหญิงพชรนันท์    คล้ายบัณดิษฐ์
3. เด็กหญิงชลิตา    ผาณิบุศย์
1. นางสาวจินตนา    ดวงประโคน
2. ว่าที่ร้อยตรีนิยม    เถาะสูงเนิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................