งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 093
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนุศรา    สวนแย้ม
2. เด็กหญิงกนกพิชญ์    เมืองหล้า
3. เด็กหญิงสุกัญญา    ผลเจริญ
1. นายบุญชู    ศรีสวัสดิ์
2. นางอมราภรณ์    คงสำราญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนคลองบางกะอี่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    ดาบจันทร์
2. เด็กชายนนนที    เหมือนสาด
3. เด็กชายกมลภพ    เขียวจู
1. นางสาวกัญญาภรณ์    ภูโปงซอน
2. นายรังรักษ์    ดำทองสุก
5
3 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณัฐภัทร    เพ็ชรสุนทร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    เกตุผึ้ง
3. เด็กหญิงกนกพร    บุญรอด
1. นายวีระศักดิ์    เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี    กะตะศิลา
4
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายวิศรุต    วะนานาม
2. เด็กชายกฤติน    ปรีชาศิริโชค
3. เด็กชายธนาธิป    บุญวรรณโณ
1. นายสุปรีชา    สอนสาระ
2. นางเฉลา    งามขำ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนฏกร    เอี่ยมทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิษฎา    อุตเสนา
3. เด็กหญิงพรชนก    วะนานาม
1. นายปิยะทัศน์    กิจเกื้อกูล
2. นางละออง    ท้วมประเสริฐ
6
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายณรงค์รัชช์    ธนจารุสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวริศรา    วังวงษ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา    เชี่ยวน่าชม
1. นางกวิสรา    กระบวน
2. นายวุฒิกร    ฉายาปัญจะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธรรมรัตน์    แสงแก้ว
2. เด็กหญิงฐานิดา    จารัตน์
3. เด็กหญิงภัทรวดี    อินทรมาพลอย
1. นางสาวนาถยา    สงวนศักดิ์
2. นางสาววรัญญา    คำภีร์
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................