งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 095
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงดวงชนก    สดภิบาล
2. เด็กหญิงวรัญญา    อักษรเสือ
3. เด็กหญิงนิรัตติยา    ครุฑจ้อน
1. นายวิศิษฎ์    ศรีอักษร
2. นางอนุรัตน์    ศรีสวย
7
2 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงปิยะนุช    สายไหม
2. เด็กหญิงจิรวดี    สารบรรณ
3. เด็กหญิงธัญชนก    พลรักษา
1. นางสาวสุภาวดี    นะวงค์
6
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายยุทธการ    เขียวงาม
2. เด็กหญิงนีลชา    บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    ดอนแสง
1. นางสาวปิยะนุช    โถชัยคำ
2. นางสาวสมจิตร    ยางสุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนวัดโคธาราม สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายธงชัย    ไล้กลิ่นหอม
2. เด็กชายอัครเดช    แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายคุณากร    เรืองอุบล
1. นายภรณ์ชนก    คำแก้ว
2. นางสาววัจนา    โรจนรุ่งทวี
5 โรงเรียนวัดบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงทิพยวารี    กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงประณิดา    สวนยิ้ม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    อ่อนแก้ว
1. นางสาวพยงค์    หิรัญวัฒน์
2. นางสาวเกศสุดา    สุพัฒสร
9
6 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอิศราภรณ์    เกตุกรรณโรจน์ทวี
2. เด็กหญิงณิชา    ไผ่เลี้ยง
3. เด็กหญิงจิราพัชร    เทียรวรรณ์
1. นางวิรัญชนาพร    ธีรพัชรรังษี
2. นางเครือวัลย์    ณ นครพนม
7 โรงเรียนวัดเสาธงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายนิธิกร    เต็นประโคน
2. เด็กหญิงวราพร    เวฬุวนาทร
3. เด็กหญิงรสิกา    เกษาหอม
1. นางสาวนภาพร    ใจบุญ
2. นางสาวสุภิญญา    สุวรรณสม
4
8 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา    สีสูงเนิน
2. เด็กหญิงจีรณา    รมย์หิรัญย์
3. เด็กหญิงสุวัจนี    ธาราพัฒน์
1. นางสาวชลิดา    ชันชาติ
2. นายอนุสรณ์    คงสว่าง
5
9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    เดชาชัยวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงนฤมล    ภูชมศรี
3. เด็กหญิงอารยา    สิมาชัย
1. นางสาวทิพย์วัล    เพ็งรักษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนไพรีขยาด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    คำมี
2. เด็กหญิงวันวิสา    โตประดิษฐ์
3. เด็กชายปุญญวัฒน์    ศิริพันธ์
1. นายปิยะทัศน์    กิจเกื้อกูล
2. นางละออง    ท้วมประเสริฐ
7
11 โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงธัญชนก    ถวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงกนกวรรณ    รัตนโค้น
3. เด็กหญิงกมลทิพย์    วงศ์พนาจันทร์
1. นายอิงครัต    กลิ่นพยัพ
2. นางสาวเกศรินทร์    รัตนาภา
12 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    สุนทร
2. เด็กหญิงปริตา    ทับวิเศษ
3. เด็กชายชลสิทธิ์    วรรณคง
1. นางรัศมีแข    ถือพุดซา
2. นางสาวศุภลักษณ์    ใบบัว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................