งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 099
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์    เทียนธรรม
2. เด็กชายวิทวัฒน์    มั่งสมบูรณ์
1. นางสาวนภาพร    ราชูโส
5
2 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงนิศามณี    พิมพ์ดี
2. เด็กหญิงวิมลศิริ    พานแก้ว
1. นางสาวปรียา    วิรุลพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กหญิงอนัญญา    พรมแสน
2. เด็กหญิงจิราภา    นาคดี
1. นายวีระศักดิ์    เกษรจันทร์
2. นางสาวสาวิณี    กะตะศิลา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายกฤตพงศ์    มูสิเกิด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    ไชยชาย
1. นายดาวเรือง    พินิจผล
2. นางเฉลา    งามขำ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 1. เด็กชายอภิสิทธิ์    พรจันโป๊ะ
2. เด็กชายเข็มทิศ    ยังรุ่งนนท์
1. นางสาวธัญลักษณ์    คำสา
2. นางสาวศุภลักษณ์    ใบบัว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................