สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุตาต๊ะ
2. เด็กชายยศกร  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา  ทับสุวรรณ์
2. นางสาวพัชรี  รัตนแพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ป้องสิงห์
 
1. นายวสันต์  งานดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พ่อชื่น
 
1. นายณัฐพงษ์  สิงห์สถิตย์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก่นบุดดี
 
1. นายวสันต์  งานดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายกรพันธ์  มณีทะ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  โตสูง
 
1. นางสาวชุตินันท์  ไชยศิลป์
2. Mrs.Mildred  DagDag
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชวรรณ  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงวรกานต์  โทนะพันธ์
 
1. นางสาวสุขพรรษา  สีเสนาะ
2. นางสาวกิตติยา  กิจทะรักษ์
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 18 1. เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม
 
1. นางธมลวรรณ  พงษ์สำราญ