สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรนภัส  แสงภักดี
 
1. นางสาวภาวิณี  สมบุญศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสมพืช
 
1. นางสาวธริยา  ปักการะนัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หันตุลา
 
1. นางสาวดรุณี  สีสันงาม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปลูกพันธ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายบุบผา
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  พันทอง
 
1. นายอิงครัต  กลิ่นพยัพ
2. นางสาวเกศรินทร์  รัตนาภา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายปิตุภูมิ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวชุตินันท์  ไชยศิลป์