สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกวลินวิทยา สพป. สมุทรปราการ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรนภัส  แสงภักดี
 
1. นางสาวภาวิณี  สมบุญศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ประสมพืช
 
1. นางสาวธริยา  ปักการะนัง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  หันตุลา
 
1. นางสาวดรุณี  สีสันงาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กชายวสันต์  ขจรเสถียรวรกุล
 
1. นายซาราวรรณ์  พุทธรักษ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปลูกพันธ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  สายบุบผา
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  พันทอง
 
1. นายอิงครัต  กลิ่นพยัพ
2. นางสาวเกศรินทร์  รัตนาภา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนโค้น
2. เด็กหญิงกมลทิพย์  วงศ์พนาจันทร์
3. เด็กหญิงธัญชนก  ถวยสูงเนิน
 
1. นางสาวเกศรินทร์  รัตนาภา
2. นายอิงครัต  กลิ่นพยัพ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปุ่งคำน้อย
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา  ทับสุวรรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 8 1. เด็กชายนวภัทร  แฟงสุวรรณ
2. เด็กหญิงนันทนา  คำดี
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา  ทับสุวรรณ์
2. นางสาวพัชรี  รัตนแพ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 75.33 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุตาต๊ะ
2. เด็กชายยศกร  อินทะวงษ์
 
1. นางสาวจันทร์ธิมา  ทับสุวรรณ์
2. นางสาวพัชรี  รัตนแพ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพลอยเพชรรัตน์  พึ่งสติ
 
1. นายณัฐพงษ์  สิงห์สถิตย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ป้องสิงห์
 
1. นายวสันต์  งานดี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พ่อชื่น
 
1. นายณัฐพงษ์  สิงห์สถิตย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  แก่นบุดดี
 
1. นายวสันต์  งานดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปรายฝน  ศิริรักษ์
2. เด็กหญิงวิชญาดา  เครือจันทร์
 
1. นายณัฐพงษ์  สิงห์สถิตย์
2. นายวสันต์  งานดี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  วิไลพล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทร์พรม
 
1. นายณัฐพงษ์  สิงห์สถิตย์
2. นายวสันต์  งานดี
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 2 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายปิตุภูมิ  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวชุตินันท์  ไชยศิลป์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กชายจุฑาภัทร  แคคำ
 
1. Mrs.Mildred  DagDag
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายกรพันธ์  มณีทะ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  โตสูง
 
1. นางสาวชุตินันท์  ไชยศิลป์
2. Mrs.Mildred  DagDag
 
19 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงณิชวรรณ  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงวรกานต์  โทนะพันธ์
 
1. นางสาวสุขพรรษา  สีเสนาะ
2. นางสาวกิตติยา  กิจทะรักษ์
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  ภูต้ายผา
2. เด็กชายสหชัย  จันทรทอง
3. เด็กหญิงสุภัจควัน  ศาลาฤทธิ์
 
1. นางสาวจรีรัตน์  สีเอง
2. นางสาวสุนันท์  สุมลโสภณศิริ
 
21 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 71 เงิน 18 1. เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม
 
1. นางธมลวรรณ  พงษ์สำราญ